تدبر در سوره بقره (فسطاط)

هیئت قرآن و ولایت
27
میانگین پخش
2.3K
تعداد پخش
0
دنبال کننده

تدبر در سوره بقره (فسطاط)

هیئت قرآن و ولایت
27
میانگین پخش
2.3K
تعداد پخش
0
دنبال کننده

قسمت 89 - فصل یازدهم سوره

قسمت 89 - فصل یازدهم سوره

01:03:39
 • 24

 • 3 ماه پیش
01:03:39

قسمت 88 - فصل نهم (سیاق 3) و دهم سوره

قسمت 88 - فصل نهم (سیاق 3) و دهم سوره

01:03:15
 • 27

 • 3 ماه پیش
01:03:15

قسمت 87 - جمع‌بندی فصل نهم (سیاق 2) سوره


تا دقیقۀ 35 از این فایل شامل بحث‌هایی مبنایی دربارۀ الگوی مطلوب حکومت دینی است.

قسمت 87 - جمع‌بندی فصل نهم (سیاق 2) سوره

...

47:53
 • 27

 • 3 ماه پیش
47:53

قسمت 86 - جمع‌بندی فصل نهم سوره (سیاق‌های 1 و 2)

قسمت 86 - جمع‌بندی فصل نهم سوره (سیاق‌های 1 و 2...

01:01:36
 • 28

 • 3 ماه پیش
01:01:36

قسمت 85 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره

قسمت 85 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره

57:50
 • 32

 • 3 ماه پیش
57:50

قسمت 84 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره

قسمت 84 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره

53:08
 • 23

 • 3 ماه پیش
53:08

قسمت 83 - جمع‌بندی فصل هفتم سوره

قسمت 83 - جمع‌بندی فصل هفتم سوره

55:36
 • 21

 • 3 ماه پیش
55:36

قسمت 82 - جمع‌بندی فصل ششم سوره

قسمت 82 - جمع‌بندی فصل ششم سوره

01:09:21
 • 20

 • 3 ماه پیش
01:09:21

قسمت 81 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره

قسمت 81 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره

59:05
 • 23

 • 3 ماه پیش
59:05

قسمت 80 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره

قسمت 80 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره

51:10
 • 28

 • 3 ماه پیش
51:10

قسمت 79 - جمع‌بندی فصل چهارم سوره

قسمت 79 - جمع‌بندی فصل چهارم سوره

01:03:15
 • 23

 • 3 ماه پیش
01:03:15

قسمت 78 - جمع‌بندی فصل سوم و چهارم سوره

قسمت 78 - جمع‌بندی فصل سوم و چهارم سوره

52:23
 • 27

 • 3 ماه پیش
52:23

قسمت 77 - جمع‌بندی فصل سوم سوره

قسمت 77 - جمع‌بندی فصل سوم سوره

55:12
 • 21

 • 3 ماه پیش
55:12

قسمت 76 - جمع‌بندی فصل دوم سوره

قسمت 76 - جمع‌بندی فصل دوم سوره

01:32:43
 • 25

 • 3 ماه پیش
01:32:43

قسمت 75 - جمع‌بندی فصل اول سوره (آغاز مرحلۀ چهارم تدبر در سورۀ بقره)


تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:

 1. دقت در مفاهیم آیات
 2. کشف سیاق‌ها
 3. <...

قسمت 75 - جمع‌بندی فصل اول سوره (آغاز مرحلۀ چها...

01:14:18
 • 18

 • 3 ماه پیش
01:14:18

قسمت 74 - جمع‌بندی سیاق‌های 43 تا 45 (پایان مرحلۀ سوم تدبر در سورۀ بقره)


تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:

 1. دقت در مفاهیم آیات
 2. کشف سیاق‌ها

قسمت 74 - جمع‌بندی سیاق‌های 43 تا 45 (پایان مرح...

01:39:31
 • 27

 • 3 ماه پیش
01:39:31
 • 17

 • 3 ماه پیش

قسمت 73 - سیاق 42

قسمت 73 - سیاق 42

01:15:59
 • 17

 • 3 ماه پیش
01:15:59
 • 20

 • 3 ماه پیش

قسمت 72 - سیاق 42

قسمت 72 - سیاق 42

01:29:19
 • 20

 • 3 ماه پیش
01:29:19
 • 22

 • 3 ماه پیش

قسمت 71 - سیاق 41

قسمت 71 - سیاق 41

01:34:48
 • 22

 • 3 ماه پیش
01:34:48
 • 25

 • 3 ماه پیش

قسمت 70 - سیاق 40

قسمت 70 - سیاق 40

01:31:56
 • 25

 • 3 ماه پیش
01:31:56

قسمت 69 - سیاق 38 و 39

قسمت 69 - سیاق 38 و 39

01:29:39
 • 24

 • 3 ماه پیش
01:29:39

قسمت 68 - سیاق 36 تا 38

قسمت 68 - سیاق 36 تا 38

01:33:00
 • 31

 • 3 ماه پیش
01:33:00
 • 22

 • 3 ماه پیش

قسمت 67 - سیاق 35

قسمت 67 - سیاق 35

01:43:31
 • 22

 • 3 ماه پیش
01:43:31
 • 24

 • 3 ماه پیش

قسمت 66 - سیاق 34

قسمت 66 - سیاق 34

01:41:53
 • 24

 • 3 ماه پیش
01:41:53
 • 26

 • 3 ماه پیش

قسمت 65 - سیاق 33

قسمت 65 - سیاق 33

01:16:40
 • 26

 • 3 ماه پیش
01:16:40
 • 29

 • 3 ماه پیش

قسمت 64 - سیاق 32

قسمت 64 - سیاق 32

01:16:54
 • 29

 • 3 ماه پیش
01:16:54

قسمت 63 - سیاق‌های 29، 30 و 31

قسمت 63 - سیاق‌های 29، 30 و 31

01:32:16
 • 27

 • 3 ماه پیش
01:32:16

قسمت 62 - سیاق‌های 27 و 28

قسمت 62 - سیاق‌های 27 و 28

01:26:50
 • 22

 • 3 ماه پیش
01:26:50

قسمت 61 - سیاق‌های 25 تا 27

قسمت 61 - سیاق‌های 25 تا 27

01:17:51
 • 22

 • 3 ماه پیش
01:17:51

قسمت 60 - سیاق‌های 23 و 24

قسمت 60 - سیاق‌های 23 و 24

01:32:18
 • 24

 • 3 ماه پیش
01:32:18
 • 25

 • 3 ماه پیش

قسمت 59 - سیاق 22

قسمت 59 - سیاق 22

01:25:08
 • 25

 • 3 ماه پیش
01:25:08
 • 19

 • 3 ماه پیش

قسمت 58 - سیاق 21

قسمت 58 - سیاق 21

01:02:50
 • 19

 • 3 ماه پیش
01:02:50

قسمت 57 - سیاق‌های 17 تا 20

قسمت 57 - سیاق‌های 17 تا 20

01:14:08
 • 29

 • 3 ماه پیش
01:14:08

قسمت 56 - سیاق‌های 15 و 16

قسمت 56 - سیاق‌های 15 و 16

01:24:21
 • 29

 • 3 ماه پیش
01:24:21

قسمت 55 - سیاق‌های 12، 13 و 14

قسمت 55 - سیاق‌های 12، 13 و 14

01:14:53
 • 29

 • 3 ماه پیش
01:14:53

قسمت 54- سیاق‌های 9، 10 و 11

قسمت 54- سیاق‌های 9، 10 و 11

01:26:47
 • 27

 • 3 ماه پیش
01:26:47
 • 20

 • 3 ماه پیش

قسمت 53- سیاق 8

قسمت 53- سیاق 8

01:22:15
 • 20

 • 3 ماه پیش
01:22:15

قسمت 52 - سیاق‌های 6، 7 و 8

قسمت 52 - سیاق‌های 6، 7 و 8

01:21:50
 • 21

 • 3 ماه پیش
01:21:50

قسمت 51 - سیاق‌های 3، 4 و 5

قسمت 51 - سیاق‌های 3، 4 و 5

01:21:31
 • 24

 • 3 ماه پیش
01:21:31

قسمت 50 - سیاق‌های 1 و 2 (آغاز دور دوم و سوم تدبر در سورۀ بقره)


تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:

 1. دقت در مفاهیم آیات
 2. کشف سیاق‌ها
 3. ج...

قسمت 50 - سیاق‌های 1 و 2 (آغاز دور دوم و سوم ت...

01:26:37
 • 30

 • 3 ماه پیش
01:26:37

قسمت 49 - آیات 283 تا 286 (پایان مرحلۀ اول تدبر در سورۀ بقره)


تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:

 1. دقت در مفاهیم آیات
 2. کشف سیاق‌ها
 3. جمع‌...

قسمت 49 - آیات 283 تا 286 (پایان مرحلۀ اول تدبر...

01:30:32
 • 27

 • 3 ماه پیش
01:30:32

قسمت 48 - آیات 274 تا 282

قسمت 48 - آیات 274 تا 282

01:38:24
 • 26

 • 3 ماه پیش
01:38:24

قسمت 47 - آیات 272 تا 274

قسمت 47 - آیات 272 تا 274

01:41:41
 • 26

 • 3 ماه پیش
01:41:41

قسمت 46 - آیات 267 تا 271

قسمت 46 - آیات 267 تا 271

01:31:23
 • 18

 • 3 ماه پیش
01:31:23

قسمت 45 - آیات 261 تا 266

قسمت 45 - آیات 261 تا 266

01:38:06
 • 32

 • 3 ماه پیش
01:38:06

قسمت 44 - آیات 253 تا 260

قسمت 44 - آیات 253 تا 260

01:21:51
 • 18

 • 3 ماه پیش
01:21:51

قسمت 43 - آیات 243 تا 252

قسمت 43 - آیات 243 تا 252

01:24:05
 • 27

 • 3 ماه پیش
01:24:05

قسمت 42 - آیات 236 تا 242

قسمت 42 - آیات 236 تا 242

01:51:05
 • 21

 • 3 ماه پیش
01:51:05

قسمت 41 - آیات 231 تا 235

قسمت 41 - آیات 231 تا 235

01:28:14
 • 26

 • 3 ماه پیش
01:28:14
shenoto-ads
shenoto-ads