تدبر در سوره بقره (فسطاط)

هیئت قرآن و ولایت
81
میانگین پخش
7.3K
تعداد پخش
12
دنبال کننده

تدبر در سوره بقره (فسطاط)

هیئت قرآن و ولایت
81
میانگین پخش
7.3K
تعداد پخش
12
دنبال کننده

قسمت 90 - جلسۀ پایانی تدبر در سورۀ بقرهدر این جلسه استاد علی صبوحی در دور چهارم تدبر سوره بخش دوازدهم سوره را (که در حد فصل نیست) جمع‌بندی و سپس تمام فصول سوره را مرور می‌کند....

قسمت 90 - جلسۀ پایانی تدبر در سورۀ بقره

<...

01:12:58
 • 100

 • 1 سال پیش
01:12:58
قسمت 89 - فصل یازدهم سوره...

قسمت 89 - فصل یازدهم سوره

01:03:39
 • 100

 • 1 سال پیش
01:03:39
قسمت 88 - فصل نهم (سیاق 3) و دهم سوره...

قسمت 88 - فصل نهم (سیاق 3) و دهم سوره

01:03:15
 • 90

 • 1 سال پیش
01:03:15
قسمت 87 - جمع‌بندی فصل نهم (سیاق 2) سورهتا دقیقۀ 35 از این فایل شامل بحث‌هایی مبنایی دربارۀ الگوی مطلوب حکومت دینی است....

قسمت 87 - جمع‌بندی فصل نهم (سیاق 2) سوره

...

47:53
 • 73

 • 1 سال پیش
47:53
قسمت 86 - جمع‌بندی فصل نهم سوره (سیاق‌های 1 و 2)...

قسمت 86 - جمع‌بندی فصل نهم سوره (سیاق‌های 1 و 2...

01:01:36
 • 90

 • 1 سال پیش
01:01:36
قسمت 85 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره...

قسمت 85 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره

57:50
 • 95

 • 1 سال پیش
57:50
قسمت 84 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره...

قسمت 84 - جمع‌بندی فصل هشتم سوره

53:08
 • 84

 • 1 سال پیش
53:08
قسمت 83 - جمع‌بندی فصل هفتم سوره...

قسمت 83 - جمع‌بندی فصل هفتم سوره

55:36
 • 66

 • 1 سال پیش
55:36
قسمت 82 - جمع‌بندی فصل ششم سوره...

قسمت 82 - جمع‌بندی فصل ششم سوره

01:09:21
 • 75

 • 1 سال پیش
01:09:21
قسمت 81 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره...

قسمت 81 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره

59:05
 • 83

 • 1 سال پیش
59:05
قسمت 80 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره...

قسمت 80 - جمع‌بندی فصل پنجم سوره

51:10
 • 85

 • 1 سال پیش
51:10
قسمت 79 - جمع‌بندی فصل چهارم سوره...

قسمت 79 - جمع‌بندی فصل چهارم سوره

01:03:15
 • 79

 • 1 سال پیش
01:03:15
قسمت 78 - جمع‌بندی فصل سوم و چهارم سوره...

قسمت 78 - جمع‌بندی فصل سوم و چهارم سوره

52:23
 • 83

 • 1 سال پیش
52:23
قسمت 77 - جمع‌بندی فصل سوم سوره...

قسمت 77 - جمع‌بندی فصل سوم سوره

55:12
 • 69

 • 1 سال پیش
55:12
قسمت 76 - جمع‌بندی فصل دوم سوره...

قسمت 76 - جمع‌بندی فصل دوم سوره

01:32:43
 • 91

 • 1 سال پیش
01:32:43
قسمت 75 - جمع‌بندی فصل اول سوره (آغاز مرحلۀ چهارم تدبر در سورۀ بقره)تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:دقت در مفاهیم آیاتکشف سیاق‌هاجمع‌بندی سیاق‌هاجمع‌بندی سیر سوره...

قسمت 75 - جمع‌بندی فصل اول سوره (آغاز مرحلۀ چها...

01:14:18
 • 77

 • 1 سال پیش
01:14:18
قسمت 74 - جمع‌بندی سیاق‌های 43 تا 45 (پایان مرحلۀ سوم تدبر در سورۀ بقره)تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:دقت در مفاهیم آیاتکشف سیاق‌هاجمع‌بندی سیاق‌هاجمع‌بندی سیر سورهبه دلیل حجم...

قسمت 74 - جمع‌بندی سیاق‌های 43 تا 45 (پایان مرح...

01:39:31
 • 86

 • 1 سال پیش
01:39:31
 • 69

 • 1 سال پیش
قسمت 73 - سیاق 42...

قسمت 73 - سیاق 42

01:15:59
 • 69

 • 1 سال پیش
01:15:59
 • 73

 • 1 سال پیش
قسمت 72 - سیاق 42...

قسمت 72 - سیاق 42

01:29:19
 • 73

 • 1 سال پیش
01:29:19
 • 82

 • 1 سال پیش
قسمت 71 - سیاق 41...

قسمت 71 - سیاق 41

01:34:48
 • 82

 • 1 سال پیش
01:34:48
 • 85

 • 1 سال پیش
قسمت 70 - سیاق 40...

قسمت 70 - سیاق 40

01:31:56
 • 85

 • 1 سال پیش
01:31:56
قسمت 69 - سیاق 38 و 39...

قسمت 69 - سیاق 38 و 39

01:29:39
 • 84

 • 1 سال پیش
01:29:39
قسمت 68 - سیاق 36 تا 38...

قسمت 68 - سیاق 36 تا 38

01:33:00
 • 83

 • 1 سال پیش
01:33:00
 • 67

 • 1 سال پیش
قسمت 67 - سیاق 35...

قسمت 67 - سیاق 35

01:43:31
 • 67

 • 1 سال پیش
01:43:31
 • 92

 • 1 سال پیش
قسمت 66 - سیاق 34...

قسمت 66 - سیاق 34

01:41:53
 • 92

 • 1 سال پیش
01:41:53
 • 75

 • 1 سال پیش
قسمت 65 - سیاق 33...

قسمت 65 - سیاق 33

01:16:40
 • 75

 • 1 سال پیش
01:16:40
 • 79

 • 1 سال پیش
قسمت 64 - سیاق 32...

قسمت 64 - سیاق 32

01:16:54
 • 79

 • 1 سال پیش
01:16:54
قسمت 63 - سیاق‌های 29، 30 و 31...

قسمت 63 - سیاق‌های 29، 30 و 31

01:32:16
 • 82

 • 1 سال پیش
01:32:16
قسمت 62 - سیاق‌های 27 و 28...

قسمت 62 - سیاق‌های 27 و 28

01:26:50
 • 75

 • 1 سال پیش
01:26:50
قسمت 61 - سیاق‌های 25 تا 27...

قسمت 61 - سیاق‌های 25 تا 27

01:17:51
 • 77

 • 1 سال پیش
01:17:51
قسمت 60 - سیاق‌های 23 و 24...

قسمت 60 - سیاق‌های 23 و 24

01:32:18
 • 76

 • 1 سال پیش
01:32:18
 • 82

 • 1 سال پیش
قسمت 59 - سیاق 22...

قسمت 59 - سیاق 22

01:25:08
 • 82

 • 1 سال پیش
01:25:08
 • 79

 • 1 سال پیش
قسمت 58 - سیاق 21...

قسمت 58 - سیاق 21

01:02:50
 • 79

 • 1 سال پیش
01:02:50
قسمت 57 - سیاق‌های 17 تا 20...

قسمت 57 - سیاق‌های 17 تا 20

01:14:08
 • 87

 • 1 سال پیش
01:14:08
قسمت 56 - سیاق‌های 15 و 16...

قسمت 56 - سیاق‌های 15 و 16

01:24:21
 • 87

 • 1 سال پیش
01:24:21
قسمت 55 - سیاق‌های 12، 13 و 14...

قسمت 55 - سیاق‌های 12، 13 و 14

01:14:53
 • 80

 • 1 سال پیش
01:14:53
قسمت 54- سیاق‌های 9، 10 و 11...

قسمت 54- سیاق‌های 9، 10 و 11

01:26:47
 • 82

 • 1 سال پیش
01:26:47
 • 69

 • 1 سال پیش
قسمت 53- سیاق 8...

قسمت 53- سیاق 8

01:22:15
 • 69

 • 1 سال پیش
01:22:15
قسمت 52 - سیاق‌های 6، 7 و 8...

قسمت 52 - سیاق‌های 6، 7 و 8

01:21:50
 • 76

 • 1 سال پیش
01:21:50
قسمت 51 - سیاق‌های 3، 4 و 5...

قسمت 51 - سیاق‌های 3، 4 و 5

01:21:31
 • 79

 • 1 سال پیش
01:21:31
قسمت 50 - سیاق‌های 1 و 2 (آغاز دور دوم و سوم تدبر در سورۀ بقره)تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:دقت در مفاهیم آیاتکشف سیاق‌هاجمع‌بندی سیاق‌هاجمع‌بندی سیر سورهبه دلیل حجم زیاد سو...

قسمت 50 - سیاق‌های 1 و 2 (آغاز دور دوم و سوم ت...

01:26:37
 • 89

 • 1 سال پیش
01:26:37
قسمت 49 - آیات 283 تا 286 (پایان مرحلۀ اول تدبر در سورۀ بقره)تدبر در سوره‌های قرآن کریم، در چهار مرحله صورت می‌گیرد:دقت در مفاهیم آیاتکشف سیاق‌هاجمع‌بندی سیاق‌هاجمع‌بندی سیر سوره...

قسمت 49 - آیات 283 تا 286 (پایان مرحلۀ اول تدبر...

01:30:32
 • 71

 • 1 سال پیش
01:30:32
قسمت 48 - آیات 274 تا 282...

قسمت 48 - آیات 274 تا 282

01:38:24
 • 80

 • 1 سال پیش
01:38:24
قسمت 47 - آیات 272 تا 274...

قسمت 47 - آیات 272 تا 274

01:41:41
 • 70

 • 1 سال پیش
01:41:41
قسمت 46 - آیات 267 تا 271...

قسمت 46 - آیات 267 تا 271

01:31:23
 • 66

 • 1 سال پیش
01:31:23
قسمت 45 - آیات 261 تا 266...

قسمت 45 - آیات 261 تا 266

01:38:06
 • 94

 • 1 سال پیش
01:38:06
قسمت 44 - آیات 253 تا 260...

قسمت 44 - آیات 253 تا 260

01:21:51
 • 65

 • 1 سال پیش
01:21:51
قسمت 43 - آیات 243 تا 252...

قسمت 43 - آیات 243 تا 252

01:24:05
 • 71

 • 1 سال پیش
01:24:05
قسمت 42 - آیات 236 تا 242...

قسمت 42 - آیات 236 تا 242

01:51:05
 • 74

 • 1 سال پیش
01:51:05
قسمت 41 - آیات 231 تا 235...

قسمت 41 - آیات 231 تا 235

01:28:14
 • 90

 • 1 سال پیش
01:28:14
shenoto-ads
shenoto-ads