search

مسئولیت اجتماعی

shenoto-responsibility

یکی از اهداف و ارزشهای شنوتو ، تولید محصولی مناسب برای روشندلان عزیز می باشد. در صورتی که هر سازمانی مایل باشد تا خدمتی هر چند کوچک برای این عزیزان داشته باشد ، شنوتو را هم در کنار خود خواهد داشت. همکاری شنوتو و سامسونگ در سالهای ۹۳ و ۹۴ در راستای کمپین کودکان امید و همچنین شنوتو و رنو (رنوپارس) در کمپین مسیر نو سال ۹۷ نمونه ای از این همکاری ها می باشد. در صورتی که شما از طرف سازمان خود می توانید منافعی را برای گروهی از جامعه تامین کنید که در راستای گسترس فرهنگ باشد و یا ایده ای دارید که منافع حاصل از آن به روشندلان جامعه می رسد ، با شنوتو تماس بگیرید.