پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس

© All Rights Reserved
  5
  میانگین پخش
  867
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  پانصد غزل - بخش سوم - صد غزل از دیوان غزلیات شمس

  © All Rights Reserved
  5
  میانگین پخش
  867
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  غزل یکصدم - آینهٔ رنگ تو...
  غزل یکصدم - آینهٔ رنگ تو
  02:30
  • 23

  • 2 ماه پیش
  02:30
  غزل نود و نهم - یادِ یاد تویی!...
  غزل نود و نهم - یادِ یاد تویی!
  02:24
  • 19

  • 2 ماه پیش
  02:24
  غزل نود و هشتم - باده‌های پنهانی!...
  غزل نود و هشتم - باده‌های پنهانی!
  02:15
  • 8

  • 2 ماه پیش
  02:15
  غزل نود و هفتم - سرو و سمنِ خندان منی!...
  غزل نود و هفتم - سرو و سمنِ خندان منی!
  02:20
  • 5

  • 2 ماه پیش
  02:20
  غزل نود و ششم - تو نورِ دیدۀ جان...
  غزل نود و ششم - تو نورِ دیدۀ جان
  03:54
  • 7

  • 2 ماه پیش
  03:54
  غزل نود و پنجم - تو بی‌ ما چگونه‌ای؟...
  غزل نود و پنجم - تو بی‌ ما چگونه‌ای؟
  03:07
  • 2

  • 2 ماه پیش
  03:07
  غزل نود و چهارم - تنورِعشق تو...
  غزل نود و چهارم - تنورِعشق تو
  02:14
  • 4

  • 2 ماه پیش
  02:14
  غزل نود و سوم - ای نوبهار خندان...
  غزل نود و سوم - ای نوبهار خندان
  02:46
  • 2

  • 2 ماه پیش
  02:46
  غزل نود و دوم - ای بهار سبز و تر، شاد آمدی!...
  غزل نود و دوم - ای بهار سبز و تر، شاد آمدی!
  02:29
  • 2

  • 2 ماه پیش
  02:29
  غزل نود و یکم - در پی خورشید رخشان می‌روی!...
  غزل نود و یکم - در پی خورشید رخشان می‌روی!
  01:48
  • 1

  • 2 ماه پیش
  01:48
  غزل نودم - تو جان را وطنی!...
  غزل نودم - تو جان را وطنی!
  04:24
  • 1

  • 2 ماه پیش
  04:24
  غزل هشتاد و نهم - که تو معدن وفایی!...
  غزل هشتاد و نهم - که تو معدن وفایی!
  03:01
  • 2

  • 2 ماه پیش
  03:01
  غزل هشتاد و هشتم - ای وصل تو اصل شادمانی...
  غزل هشتاد و هشتم - ای وصل تو اصل شادمانی
  02:13
  • 1

  • 2 ماه پیش
  02:13
  غزل هشتاد و هفتم - چه می‌گریزی؟...
  غزل هشتاد و هفتم - چه می‌گریزی؟
  02:12
  • 1

  • 2 ماه پیش
  02:12
  غزل هشتاد و ششم - کدام زندگانی؟...
  غزل هشتاد و ششم - کدام زندگانی؟
  02:28
  • 1

  • 2 ماه پیش
  02:28
  غزل هشتاد و پنجم - ای وصل تو آب زندگانی!...
  غزل هشتاد و پنجم - ای وصل تو آب زندگانی!
  03:32
  • 1

  • 2 ماه پیش
  03:32
  غزل هشتاد و چهارم - دنیا چو شب و تو آفتابی...
  غزل هشتاد و چهارم - دنیا چو شب و تو آفتابی
  03:55
  • 2

  • 2 ماه پیش
  03:55
  غزل هشتاد و سوم - چشمۀ زندگی...
  غزل هشتاد و سوم - چشمۀ زندگی
  02:15
  • 5

  • 2 ماه پیش
  02:15
  غزل هشتاد و دوم - یارا کجایی؟...
  غزل هشتاد و دوم - یارا کجایی؟
  02:06
  • 1

  • 2 ماه پیش
  02:06
  غزل هشتاد و یکم - گزیدم آتشِ پنهانِ پنهان...
  غزل هشتاد و یکم - گزیدم آتشِ پنهانِ پنهان
  03:23
  • 1

  • 2 ماه پیش
  03:23
  غزل هشتادم - مانندۀ بوی گل...
  غزل هشتادم - مانندۀ بوی گل
  02:31
  • 1

  • 2 ماه پیش
  02:31
  غزل هفتاد و نهم - در دلکده بنشستی...
  غزل هفتاد و نهم - در دلکده بنشستی
  03:29
  • 1

  • 2 ماه پیش
  03:29
  غزل هفتاد و هشتم - میانِ حلقۀ مستان...
  غزل هفتاد و هشتم - میانِ حلقۀ مستان
  02:42
  • 7

  • 2 ماه پیش
  02:42
  غزل هغتاد و هفتم - از بادۀ مغانه...
  غزل هغتاد و هفتم - از بادۀ مغانه
  02:52
  • 4

  • 2 ماه پیش
  02:52
  غزل هفتاد و ششم - گلشنِ دیدار...
  غزل هفتاد و ششم - گلشنِ دیدار
  02:51
  • 6

  • 2 ماه پیش
  02:51
  غزل هفتاد و پنجم - چون کشتی بی‌لنگر...
  غزل هفتاد و پنجم - چون کشتی بی‌لنگر
  04:29
  • 4

  • 2 ماه پیش
  04:29
  غزل هفتاد و چهارم - در شِکَرستانِ جان...
  غزل هفتاد و چهارم - در شِکَرستانِ جان
  03:53
  • 8

  • 2 ماه پیش
  03:53
  غزل هفتاد و سوم - دولت خندان تو...
  غزل هفتاد و سوم - دولت خندان تو
  02:10
  • 4

  • 2 ماه پیش
  02:10
  غزل هفتاد و دوم - نقش و نشان تو...
  غزل هفتاد و دوم - نقش و نشان تو
  02:16
  • 5

  • 2 ماه پیش
  02:16
  غزل هفتاد و یکم - هیچ مگو!...
  غزل هفتاد و یکم - هیچ مگو!
  03:10
  • 6

  • 3 ماه پیش
  03:10
  غزل هفتادم - تو مرو!...
  غزل هفتادم - تو مرو!
  03:13
  • 4

  • 3 ماه پیش
  03:13
  غزل شست و نهم - من و تو...
  غزل شست و نهم - من و تو
  02:14
  • 5

  • 3 ماه پیش
  02:14
  غزل شست و هشتم - ای جان جان بی‌من مرو...
  غزل شست و هشتم - ای جان جان بی‌من مرو
  04:01
  • 5

  • 3 ماه پیش
  04:01
  غزل شست و هفتم - کارگه وفای تو...
  غزل شست و هفتم - کارگه وفای تو
  03:26
  • 4

  • 3 ماه پیش
  03:26
  غزل شست و ششم - دولت پایندۀ او...
  غزل شست و ششم - دولت پایندۀ او
  02:40
  • 2

  • 3 ماه پیش
  02:40
  غزل شست و پنجم - رخسار زعفرانی...
  غزل شست و پنجم - رخسار زعفرانی
  02:16
  • 2

  • 3 ماه پیش
  02:16
  غزل شست و چهارم - موجِ سودا...
  غزل شست و چهارم - موجِ سودا
  02:52
  • 4

  • 3 ماه پیش
  02:52
  غزل شست و سوم - سرخوشانِ عشق...
  غزل شست و سوم - سرخوشانِ عشق
  02:12
  • 5

  • 3 ماه پیش
  02:12
  غزل شست و دوم - شکارِ مستان...
  غزل شست و دوم - شکارِ مستان
  04:02
  • 8

  • 3 ماه پیش
  04:02
  غزل شست و یکم - نوبهار خندان...
  غزل شست و یکم - نوبهار خندان
  01:41
  • 5

  • 3 ماه پیش
  01:41
  غزل شستم - سیمای مستان...
  غزل شستم - سیمای مستان
  03:59
  • 4

  • 3 ماه پیش
  03:59
  غزل پنجاه و نهم - ای مَهِ دلستان من...
  غزل پنجاه و نهم - ای مَهِ دلستان من
  03:11
  • 3

  • 3 ماه پیش
  03:11
  غزل پنجاه و هشتم - ای غم تو دوای من!...
  غزل پنجاه و هشتم - ای غم تو دوای من!
  03:23
  • 4

  • 3 ماه پیش
  03:23
  غزل پنجاه و هفتم - واله و شیدا دل من!...
  غزل پنجاه و هفتم - واله و شیدا دل من!
  03:25
  • 3

  • 3 ماه پیش
  03:25
  غزل پنجاه و ششم - دوای دل من...
  غزل پنجاه و ششم - دوای دل من
  03:22
  • 2

  • 3 ماه پیش
  03:22
  غزل پنجاه و پنجم - ای ابر شِکّربار من...
  غزل پنجاه و پنجم - ای ابر شِکّربار من
  05:11
  • 3

  • 3 ماه پیش
  05:11
  غزل پنجاه و چهارم - بادۀ جانی...
  غزل پنجاه و چهارم - بادۀ جانی
  04:57
  • 3

  • 3 ماه پیش
  04:57
  غزل پنجاه و سوم - ای یوسف کنعان من!...
  غزل پنجاه و سوم - ای یوسف کنعان من!
  04:42
  • 6

  • 3 ماه پیش
  04:42
  غزل پنجاه و دوم - خانۀ سودا دلم!...
  غزل پنجاه و دوم - خانۀ سودا دلم!
  02:02
  • 5

  • 3 ماه پیش
  02:02
  غزل پنجاه و یکم - درهوای توییم...
  غزل پنجاه و یکم - درهوای توییم
  02:13
  • 2

  • 3 ماه پیش
  02:13
  shenoto-ads
  shenoto-ads