پانصد غزل - بخش دوم - صد غزل از دیوان غزلیات سعدی

© Copy Rights Reserved
  2
  میانگین پخش
  332
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  پانصد غزل - بخش دوم - صد غزل از دیوان غزلیات سعدی

  © Copy Rights Reserved
  2
  میانگین پخش
  332
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  غزل صدم - بلبلانِ سوخته‌بال...
  غزل صدم - بلبلانِ سوخته‌بال
  03:17
  • 17

  • 8 ماه پیش
  03:17
  غزل نود و نهم - باغِ گل...
  غزل نود و نهم - باغِ گل
  02:38
  • 7

  • 8 ماه پیش
  02:38
  غزل نود و هشتم - غمزۀ خوبان...
  غزل نود و هشتم - غمزۀ خوبان
  03:22
  • 6

  • 8 ماه پیش
  03:22
  غزل نود و هفتم - رازهای نهانی...
  غزل نود و هفتم - رازهای نهانی
  05:08
  • 5

  • 8 ماه پیش
  05:08
  غزل نود و ششم - شاخِ امید...
  غزل نود و ششم - شاخِ امید
  03:52
  • 2

  • 8 ماه پیش
  03:52
  غزل نود و پنجم - درخت دوستی...
  غزل نود و پنجم - درخت دوستی
  03:00
  • 6

  • 8 ماه پیش
  03:00
  درخت دوستیغزل شماره 606کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر منییک نفس از درون من خیمه به در نمی‌زنیمِهرگیاهِ عهدِ من تازه‌تر است هر زمانور تو درخت دوستی از بن و بیخ برکنیکس نستانَدم به هیچ ار تو برانی از د...

  درخت دوستی


  غزل شماره 606

  ...
  03:00
  • 5

  • 8 ماه پیش
  03:00
  غزل نود و چهارم - نافۀ خُتن...
  غزل نود و چهارم - نافۀ خُتن
  03:43
  • 7

  • 8 ماه پیش
  03:43
  غزل نود و سوم - دلِ سنگین...
  غزل نود و سوم - دلِ سنگین
  04:17
  • 6

  • 8 ماه پیش
  04:17
  غزل نود و دوم - شب مشتاقان...
  غزل نود و دوم - شب مشتاقان
  03:27
  • 5

  • 8 ماه پیش
  03:27
  غزل نود و یکم - آهوی مشکین...
  غزل نود و یکم - آهوی مشکین
  02:52
  • 4

  • 8 ماه پیش
  02:52
  غزل نودم - سروِ قامت...
  غزل نودم - سروِ قامت
  04:38
  • 7

  • 8 ماه پیش
  04:38
  غزل هشتاد و نهم - شب دل‌سوختگان...
  غزل هشتاد و نهم - شب دل‌سوختگان
  04:10
  • 8

  • 8 ماه پیش
  04:10
  غزل هشتاد و هشتم - خرابات عشق...
  غزل هشتاد و هشتم - خرابات عشق
  04:04
  • 5

  • 8 ماه پیش
  04:04
  غزل هشتاد و هفتم - آهِ سحر...
  غزل هشتاد و هفتم - آهِ سحر
  03:45
  • 5

  • 9 ماه پیش
  03:45
  غزل هشتاد و ششم - یار مهربان...
  غزل هشتاد و ششم - یار مهربان
  03:08
  • 6

  • 9 ماه پیش
  03:08
  غزل هشتاد و پنجم - فرمان عشق...
  غزل هشتاد و پنجم - فرمان عشق
  04:57
  • 7

  • 9 ماه پیش
  04:57
  غزل هشتاد و چهارم - جفای روزگاران...
  غزل هشتاد و چهارم - جفای روزگاران
  03:46
  • 5

  • 9 ماه پیش
  03:46
  غزل هشتاد و سوم - درد جدایی...
  غزل هشتاد و سوم - درد جدایی
  03:36
  • 8

  • 9 ماه پیش
  03:36
  غزل هشتاد و دوم - نفحات صبح...
  غزل هشتاد و دوم - نفحات صبح
  02:59
  • 5

  • 9 ماه پیش
  02:59
  غزل هشتاد و یکم - تمنّای دوست...
  غزل هشتاد و یکم - تمنّای دوست
  03:58
  • 7

  • 9 ماه پیش
  03:58
  غزل هشتادم - عشق و درویشی...
  غزل هشتادم - عشق و درویشی
  04:02
  • 6

  • 9 ماه پیش
  04:02
  غزل هفتاد و نهم - خیالِ آبِ روشن...
  غزل هفتاد و نهم - خیالِ آبِ روشن
  03:30
  • 5

  • 9 ماه پیش
  03:30
  غزل هفتاد و هشتم - تو زیورها بیارایی...
  غزل هفتاد و هشتم - تو زیورها بیارایی
  03:32
  • 7

  • 9 ماه پیش
  03:32
  غزل هفتاد و هفتم - گل رخسار...
  غزل هفتاد و هفتم - گل رخسار
  02:55
  • 5

  • 9 ماه پیش
  02:55
  غزل هفتاد و ششم - نقش تو...
  غزل هفتاد و ششم - نقش تو
  02:35
  • 7

  • 9 ماه پیش
  02:35
  غزل هغتاد و پنجم - سروهای چمن...
  غزل هغتاد و پنجم - سروهای چمن
  03:48
  • 3

  • 9 ماه پیش
  03:48
  غزل هفتاد و چهارم - پیوند مهربانان...
  غزل هفتاد و چهارم - پیوند مهربانان
  03:22
  • 2

  • 9 ماه پیش
  03:22
  غزل هفتاد و سوم - آرام هشیاران...
  غزل هفتاد و سوم - آرام هشیاران
  03:17
  • 2

  • 9 ماه پیش
  03:17
  غزل هفتاد و دوم - روز باران...
  غزل هفتاد و دوم - روز باران
  03:14
  • 2

  • 9 ماه پیش
  03:14
  غزل هفتاد و یکم - دلِ بی‌قرار...
  غزل هفتاد و یکم - دلِ بی‌قرار
  02:17
  • 4

  • 9 ماه پیش
  02:17
  غزل هفتادم - هوای جانان...
  غزل هفتادم - هوای جانان
  03:21
  • 3

  • 9 ماه پیش
  03:21
  اپیزود شصت و نهم - بویِ مِهر...
  اپیزود شصت و نهم - بویِ مِهر
  04:38
  • 3

  • 9 ماه پیش
  04:38
  غزل شصت و هشتم - ای آرام جان...
  غزل شصت و هشتم - ای آرام جان
  03:11
  • 3

  • 9 ماه پیش
  03:11
  غزل شصت و هفتم - پنجه نگارین...
  غزل شصت و هفتم - پنجه نگارین
  04:12
  • 3

  • 9 ماه پیش
  04:12
  غزل شصت و ششم - دستِ امید...
  غزل شصت و ششم - دستِ امید
  04:28
  • 3

  • 9 ماه پیش
  04:28
  دستِ امیدغزل شمارۀ 406بار فراق دوستان بس که نشست بر دلممی‌روم و نمی‌رود ناقه به زیر مَحمِلمبار بیفکنَد شتر چون برسد به منزلیبار دل است همچنان ور به هزار منزلمای که مهار می‌کشی صبر کن و سبک مروکز طرف...

  دستِ امید


  غزل شمارۀ 406

  <...
  04:28
  • 3

  • 9 ماه پیش
  04:28
  غزل شصت و پنجم - سِرّ عشق...
  غزل شصت و پنجم - سِرّ عشق
  03:50
  • 2

  • 9 ماه پیش
  03:50
   سِرّ عشقغزل شمارۀ 405هزار جهد بکردم که سِرّ عشق بپوشمنبود بر سر آتش میسّرم که نجوشمبه هوش بودم از اول که دل به کس نسپارمشمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشمحکایتی ز دهانت به گوش جان من آمددگر ...

   سِرّ عشق


  غزل شمارۀ 405...

  03:50
  • 2

  • 9 ماه پیش
  03:50
   سِرّ عشقغزل شمارۀ 405هزار جهد بکردم که سِرّ عشق بپوشمنبود بر سر آتش میسّرم که نجوشمبه هوش بودم از اول که دل به کس نسپارمشمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشمحکایتی ز دهانت به گوش جان من آمددگر ...

   سِرّ عشق


  غزل شمارۀ 405...

  03:50
  • 2

  • 9 ماه پیش
  03:50
  غزل شصت و چهارم - جور یار...
  غزل شصت و چهارم - جور یار
  03:11
  • 3

  • 9 ماه پیش
  03:11
  عزل شصت و سوم - گل بهشت...
  عزل شصت و سوم - گل بهشت
  02:24
  • 3

  • 9 ماه پیش
  02:24
  غزل شصت و دوم - قبلۀ خوبان...
  غزل شصت و دوم - قبلۀ خوبان
  05:00
  • 4

  • 9 ماه پیش
  05:00
  غزل شصت و یکم - فَراغِ بوستان...
  غزل شصت و یکم - فَراغِ بوستان
  05:08
  • 2

  • 9 ماه پیش
  05:08
  غزل شصتم - شب جدایی...
  غزل شصتم - شب جدایی
  04:24
  • 4

  • 9 ماه پیش
  04:24
  غزل پنجاه و نهم - ستاره روز...
  غزل پنجاه و نهم - ستاره روز
  03:26
  • 3

  • 9 ماه پیش
  03:26
  غزل پنجاه و هشتم - برگ سخن...
  غزل پنجاه و هشتم - برگ سخن
  06:34
  • 3

  • 9 ماه پیش
  06:34
  برگِ سخنغزل شمارۀ 383می‌روم وز سر حسرت به قفا می‌نگرمخبر از پای ندارم که زمین می‌سِپَرممی‌روم بی‌دل و بی‌‌یار و یقین می‌دانمکه منِ بی‌دلِ بی‌یار نه مرد سفرمخاک من زنده به تأثیر هوای لب توستسازگاری ن...

  برگِ سخن


  غزل شمارۀ 383

  06:34
  • 2

  • 9 ماه پیش
  06:34
  غزل پنجاه و هفتم - صحبت جانان...
  غزل پنجاه و هفتم - صحبت جانان
  02:29
  • 3

  • 9 ماه پیش
  02:29
  غزل پنجاه و ششم - دامن گلزار...
  غزل پنجاه و ششم - دامن گلزار
  02:14
  • 4

  • 10 ماه پیش
  02:14
  shenoto-ads
  shenoto-ads