پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی

© FlemingoPodcast
  4
  میانگین پخش
  342
  تعداد پخش
  25
  دنبال کننده

  پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی

  © FlemingoPodcast
  4
  میانگین پخش
  342
  تعداد پخش
  25
  دنبال کننده

  قسمت نودم - مقالات هفته سوم مرداد 1401...
  قسمت نودم - مقالات هفته سوم مرداد 1401
  23:17
  • 44

  • 1 سال پیش
  23:17
  قسمت هشتاد و نهم - مقالات هفته دوم مرداد 1401...
  قسمت هشتاد و نهم - مقالات هفته دوم مرداد 1401
  21:26
  • 5

  • 1 سال پیش
  21:26
  قسمت هشتاد و هشتم - مقالات هفته اول مرداد 1401...
  قسمت هشتاد و هشتم - مقالات هفته اول مرداد 1401
  31:31
  • 5

  • 1 سال پیش
  31:31
  قسمت هشتاد و هفتم - مقالات هفته چهارم اردیبهشت 1401...
  قسمت هشتاد و هفتم - مقالات هفته چهارم اردیبهشت 140...
  18:42
  • 11

  • 1 سال پیش
  18:42
  قسمت هشتاد و ششم - مقالات هفته سوم اردیبهشت 1401...
  قسمت هشتاد و ششم - مقالات هفته سوم اردیبهشت 1401
  20:43
  • 5

  • 1 سال پیش
  20:43
  قسمت هشتاد و پنجم - مقالات هفته دوم اردیبهشت 1401...
  قسمت هشتاد و پنجم - مقالات هفته دوم اردیبهشت 1401
  19:50
  • 7

  • 1 سال پیش
  19:50
  قسمت هشتاد و چهارم - مقالات هفته اول اردیبهشت 1401...
  قسمت هشتاد و چهارم - مقالات هفته اول اردیبهشت 1401
  17:27
  • 8

  • 1 سال پیش
  17:27
  قسمت هشتاد و سوم - مقالات هفته چهارم فروردین 1401...
  قسمت هشتاد و سوم - مقالات هفته چهارم فروردین 1401
  15:45
  • 10

  • 2 سال پیش
  15:45
  قسمت هشتاد و دوم - مقالات هفته سوم فروردین 1401...
  قسمت هشتاد و دوم - مقالات هفته سوم فروردین 1401
  19:49
  • 4

  • 2 سال پیش
  19:49
  قسمت هشتاد و یکم - مقالات هفته دوم فروردین 1401...
  قسمت هشتاد و یکم - مقالات هفته دوم فروردین 1401
  23:35
  • 3

  • 2 سال پیش
  23:35
  قسمت هشتادم - مقالات هفته اول فروردین 1401...
  قسمت هشتادم - مقالات هفته اول فروردین 1401
  30:13
  • 5

  • 2 سال پیش
  30:13
  قسمت هفتاد و نهم - مقالات هفته چهارم اسفند 1400...
  قسمت هفتاد و نهم - مقالات هفته چهارم اسفند 1400
  16:27
  • 2

  • 2 سال پیش
  16:27
  قسمت هفتاد و هشتم - مقالات هفته سوم اسفند 1400...
  قسمت هفتاد و هشتم - مقالات هفته سوم اسفند 1400
  19:17
  • 7

  • 2 سال پیش
  19:17
  قسمت هفتاد و هفتم - مقالات هفته دوم اسفند 1400...
  قسمت هفتاد و هفتم - مقالات هفته دوم اسفند 1400
  20:57
  • 3

  • 2 سال پیش
  20:57
  قسمت هفتاد و ششم - مقالات هفته اول اسفند 1400...
  قسمت هفتاد و ششم - مقالات هفته اول اسفند 1400
  18:47
  • 4

  • 2 سال پیش
  18:47
  پرسش و پاسخ: عفونت ادراری/ گیاهخواری/ برگرداندن رنگدانه مو...
  پرسش و پاسخ: عفونت ادراری/ گیاهخواری/ برگرداندن رن...
  16:38
  • 4

  • 2 سال پیش
  16:38
  قسمت هفتاد و پنجم - مقالات هفته چهارم بهمن 1400...
  قسمت هفتاد و پنجم - مقالات هفته چهارم بهمن 1400
  19:30
  • 5

  • 2 سال پیش
  19:30
  فکت چک 3 : رباتیک پزشکی...
  فکت چک 3 : رباتیک پزشکی
  24:08
  • 4

  • 2 سال پیش
  24:08
  قسمت هفتاد و چهارم - مقالات هفته سوم بهمن 1400...
  قسمت هفتاد و چهارم - مقالات هفته سوم بهمن 1400
  18:39
  • 4

  • 2 سال پیش
  18:39
  قسمت هفتاد و سوم - مقالات هفته دوم بهمن 1400...
  قسمت هفتاد و سوم - مقالات هفته دوم بهمن 1400
  23:42
  • 3

  • 2 سال پیش
  23:42
  قسمت هفتاد و دوم - مقالات هفته اول بهمن 1400...
  قسمت هفتاد و دوم - مقالات هفته اول بهمن 1400
  27:28
  • 2

  • 2 سال پیش
  27:28
  قسمت هفتاد و یکم - مقالات هفته چهارم دی 1400...
  قسمت هفتاد و یکم - مقالات هفته چهارم دی 1400
  19:50
  • 3

  • 2 سال پیش
  19:50
  فکت چک 2 : گرانترین داروی دنیا...
  فکت چک 2 : گرانترین داروی دنیا
  19:52
  • 2

  • 2 سال پیش
  19:52
  قسمت هفتادم - مقالات هفته سوم دی 1400...
  قسمت هفتادم - مقالات هفته سوم دی 1400
  22:07
  • 5

  • 2 سال پیش
  22:07
  فکت چک 1 : نوبل پزشکی 2019...
  فکت چک 1 : نوبل پزشکی 2019
  19:26
  • 6

  • 2 سال پیش
  19:26
  قسمت شصت و نهم - مقالات هفته دوم دی 1400...
  قسمت شصت و نهم - مقالات هفته دوم دی 1400
  18:14
  • 2

  • 2 سال پیش
  18:14
  قسمت شصت و هشتم - مقالات هفته اول دی 1400...
  قسمت شصت و هشتم - مقالات هفته اول دی 1400
  17:08
  • 1

  • 2 سال پیش
  17:08
  قسمت شصت و هفتم - مقالات هفته چهارم آذر 1400...
  قسمت شصت و هفتم - مقالات هفته چهارم آذر 1400
  17:46
  • 2

  • 2 سال پیش
  17:46
  قسمت شصت و ششم - مقالات هفته سوم آذر 1400...
  قسمت شصت و ششم - مقالات هفته سوم آذر 1400
  22:50
  • 3

  • 2 سال پیش
  22:50
  قسمت شصت و پنجم - مقالات هفته دوم آذر 1400...
  قسمت شصت و پنجم - مقالات هفته دوم آذر 1400
  14:22
  • 2

  • 2 سال پیش
  14:22
  قسمت شصت و چهارم - مقالات هفته اول آذر 1400...
  قسمت شصت و چهارم - مقالات هفته اول آذر 1400
  16:50
  • 2

  • 2 سال پیش
  16:50
  قسمت شصت و سوم - مقالات هفته سوم و چهارم آبان 1400...
  قسمت شصت و سوم - مقالات هفته سوم و چهارم آبان 1400
  18:15
  • 2

  • 2 سال پیش
  18:15
  قسمت شصت و دوم - مقالات هفته دوم آبان 1400...
  قسمت شصت و دوم - مقالات هفته دوم آبان 1400
  13:26
  • 2

  • 2 سال پیش
  13:26
  قسمت شصت و یکم - مقالات هفته اول آبان 1400...
  قسمت شصت و یکم - مقالات هفته اول آبان 1400
  14:09
  • 1

  • 2 سال پیش
  14:09
  قسمت شصتم - مقالات هفته چهارم مهر 1400...
  قسمت شصتم - مقالات هفته چهارم مهر 1400
  10:37
  • 1

  • 2 سال پیش
  10:37
  قسمت پنجاه و نهم - مقالات هفته سوم مهر 1400...
  قسمت پنجاه و نهم - مقالات هفته سوم مهر 1400
  12:52
  • 1

  • 2 سال پیش
  12:52
  قسمت پنجاه و هشتم - مقالات هفته دوم مهر 1400...
  قسمت پنجاه و هشتم - مقالات هفته دوم مهر 1400
  15:33
  • 1

  • 2 سال پیش
  15:33
  قسمت پنجاه و هفتم - مقالات هفته اول مهر 1400...
  قسمت پنجاه و هفتم - مقالات هفته اول مهر 1400
  12:11
  • 1

  • 2 سال پیش
  12:11
  قسمت پنجاه و ششم - مقالات هفته چهارم شهریور 1400...
  قسمت پنجاه و ششم - مقالات هفته چهارم شهریور 1400
  10:27
  • 2

  • 2 سال پیش
  10:27
  قسمت پنجاه و پنجم - مقالات هفته چهارم مرداد تا هفته سوم شهریور 1400...
  قسمت پنجاه و پنجم - مقالات هفته چهارم مرداد تا هفت...
  29:53
  • 1

  • 2 سال پیش
  29:53
  قسمت پنجاه و چهارم - مقالات هفته سوم مرداد 1400...
  قسمت پنجاه و چهارم - مقالات هفته سوم مرداد 1400
  16:29
  • 1

  • 2 سال پیش
  16:29
  قسمت پنجاه و سوم - مقالات هفته دوم مرداد 1400...
  قسمت پنجاه و سوم - مقالات هفته دوم مرداد 1400
  19:14
  • 3

  • 2 سال پیش
  19:14
  قسمت پنجاه و دوم - مقالات هفته اول مرداد 1400...
  قسمت پنجاه و دوم - مقالات هفته اول مرداد 1400
  19:19
  • 2

  • 2 سال پیش
  19:19
  قسمت پنجاه و یکم - مقالات هفته چهارم تیر 1400...
  قسمت پنجاه و یکم - مقالات هفته چهارم تیر 1400
  21:21
  • 2

  • 2 سال پیش
  21:21
  قسمت پنجاهم - مقالات هفته سوم تیر 1400...
  قسمت پنجاهم - مقالات هفته سوم تیر 1400
  20:49
  • 3

  • 2 سال پیش
  20:49
  قسمت چهل و نهم - مقالات هفته دوم تیر 1400...
  قسمت چهل و نهم - مقالات هفته دوم تیر 1400
  17:34
  • 3

  • 2 سال پیش
  17:34
  قسمت چهل و هشتم - مقالات هفته اول تیر 1400...
  قسمت چهل و هشتم - مقالات هفته اول تیر 1400
  17:00
  • 3

  • 2 سال پیش
  17:00
  قسمت چهل و هفتم - مقالات هفته چهارم خرداد 1400...
  قسمت چهل و هفتم - مقالات هفته چهارم خرداد 1400
  15:30
  • 2

  • 2 سال پیش
  15:30
  قسمت چهل و ششم - مقالات هفته سوم خرداد 1400...
  قسمت چهل و ششم - مقالات هفته سوم خرداد 1400
  20:25
  • 2

  • 2 سال پیش
  20:25
  قسمت چهل و پنجم - مقالات هفته دوم خرداد 1400...
  قسمت چهل و پنجم - مقالات هفته دوم خرداد 1400
  17:21
  • 5

  • 2 سال پیش
  17:21
  shenoto-ads
  shenoto-ads