• 2 سال پیش

  • 0

  • 09:45

قسمت پنجاه و هشتم - مقالات هفته دوم مهر 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
0
0
0

قسمت پنجاه و هشتم - مقالات هفته دوم مهر 1400

پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
  • 09:45

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات

1.بار ویروسی واریان دلتا در افراد واکسینه شده و افراد غیر واکسینه

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v1

2.کاهش ریسک بستری واریان ها در اثر واکسیناسیون

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.29.21264272v1

3.واکسیناسیون در درمان کووید طولانی

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3932953

4.نقرس و کووید-19

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264270v1

5.اثرات درمانی رمدسیویر در کووید-19 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab875/6378778#.YVd6vl4sQWA.twitter

 لیست داروهای تایید شده برای کووید-19

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization#coviddrugs

6.ارتباط فشار خون بالا و دمانس

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17608

 


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads