• 1 سال پیش

  • 1

  • 19:52
  • 19:52

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات

لینک های مربوط به داروی زولژنسما

  1. لینک سایت دارو https://www.zolgensma.com/
  2. لینک تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/zolgensma

 

لینک مقاله مربوط به بررسی تاثیر تادالافیل بر نارسایی قلبی

https://www.nature.com/articles/s41598-019-42592-1

 

لینک مقاله مربوط به قسمت باورعامیانه

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm196810032791404#:~:text=There%20are%20at%20least%20three,course%20of%20rhinovirus%20common%20colds%3B


با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads