روشنفکری

Mohammad Eghbali
168
میانگین پخش
15.3K
تعداد پخش
150
دنبال کننده

روشنفکری

Mohammad Eghbali
168
میانگین پخش
15.3K
تعداد پخش
150
دنبال کننده

تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاوتهای جنسیتی زن و شوهر را به رسمیت نشناسند نمی توانند متوقع پایداری و استحکام ازدواج باشند و از آنجائیکه آمار و ارقام طلاق در این خصوص نیاز به تفسیر و ...
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاو...
16:15
 • 374

 • 1 سال پیش
16:15
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاوتهای جنسیتی زن و شوهر را به رسمیت نشناسند نمی توانند متوقع پایداری و استحکام ازدواج باشند و از آنجائیکه آمار و ارقام طلاق در این خصوص نیاز به تفسیر و ...
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاو...
10:38
 • 144

 • 1 سال پیش
10:38
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاوتهای جنسیتی زن و شوهر را به رسمیت نشناسند نمی توانند متوقع پایداری و استحکام ازدواج باشند و از آنجائیکه آمار و ارقام طلاق در این خصوص نیاز به تفسیر و ...
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاو...
19:40
 • 161

 • 1 سال پیش
19:40
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاوتهای جنسیتی زن و شوهر را به رسمیت نشناسند نمی توانند متوقع پایداری و استحکام ازدواج باشند و از آنجائیکه آمار و ارقام طلاق در این خصوص نیاز به تفسیر و ...
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاو...
16:13
 • 236

 • 1 سال پیش
16:13
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاوتهای جنسیتی زن و شوهر را به رسمیت نشناسند نمی توانند متوقع پایداری و استحکام ازدواج باشند و از آنجائیکه آمار و ارقام طلاق در این خصوص نیاز به تفسیر و ...
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاو...
14:44
 • 233

 • 1 سال پیش
14:44
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاوتهای جنسیتی زن و شوهر را به رسمیت نشناسند نمی توانند متوقع پایداری و استحکام ازدواج باشند و از آنجائیکه آمار و ارقام طلاق در این خصوص نیاز به تفسیر و ...
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاو...
16:03
 • 155

 • 1 سال پیش
16:03
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاوتهای جنسیتی زن و شوهر را به رسمیت نشناسند نمی توانند متوقع پایداری و استحکام ازدواج باشند و از آنجائیکه آمار و ارقام طلاق در این خصوص نیاز به تفسیر و ...
تا مادامیکه زنان و مردان بحران زده و متعارض ، تفاو...
16:44
 • 230

 • 1 سال پیش
16:44
به قول شریعتی؛ ♦️معلوم نیست این کسی را که می‌ستایم کیست و چه میگوید همه اش مدح هست و شعر و ستایش این ، درد است ؛ چه ، قبل از هر شعر ، هر ستایش و هر تجلیل از علی ، معرفت على است محبت بی معرفت ارزش ند...
به قول شریعتی؛ ♦️معلوم نیست این کسی را که می‌ستا...
21:13
 • 118

 • 1 سال پیش
21:13
به قول شریعتی؛ ♦️معلوم نیست این کسی را که می‌ستایم کیست و چه میگوید همه اش مدح هست و شعر و ستایش این ، درد است ؛ چه ، قبل از هر شعر ، هر ستایش و هر تجلیل از علی ، معرفت على است محبت بی معرفت ارزش ند...
به قول شریعتی؛ ♦️معلوم نیست این کسی را که می‌ستا...
21:13
 • 142

 • 1 سال پیش
21:13
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و هدف از نشر آن شناسایی و اجتناب کردن از برقراری رابطه عاطفی با آنهاست چون رفتارهای مشکل‌آفرین افراد دچار اختلال شخصیت می‌تواند موجبات آزار و اندوه شما ...
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و ...
14:58
 • 209

 • 1 سال پیش
14:58
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و هدف از نشر آن شناسایی و اجتناب کردن از برقراری رابطه عاطفی با آنهاست چون رفتارهای مشکل‌آفرین افراد دچار اختلال شخصیت می‌تواند موجبات آزار و اندوه شما ...
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و ...
42:26
 • 199

 • 1 سال پیش
42:26
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و هدف از نشر آن شناسایی و اجتناب کردن از برقراری رابطه عاطفی با آنهاست چون رفتارهای مشکل‌آفرین افراد دچار اختلال شخصیت می‌تواند موجبات آزار و اندوه شما ...
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و ...
14:58
 • 160

 • 1 سال پیش
14:58
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و هدف از نشر آن شناسایی و اجتناب کردن از برقراری رابطه عاطفی با آنهاست چون رفتارهای مشکل‌آفرین افراد دچار اختلال شخصیت می‌تواند موجبات آزار و اندوه شما ...
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و ...
44:24
 • 183

 • 1 سال پیش
44:24
 • 403

 • 1 سال پیش
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و هدف از نشر آن شناسایی و اجتناب کردن از برقراری رابطه عاطفی با آنهاست چون رفتارهای مشکل‌آفرین افراد دچار اختلال شخصیت می‌تواند موجبات آزار و اندوه شما ...
در این کتاب صحبت از دوازده تیپ اختلال شخصیت هست و ...
43:42
 • 403

 • 1 سال پیش
43:42
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر که در فهم داشته‌های غربی کوشیده ایم، تأمل و تعمق ای در میراث های فرهنگی مکتوب خودمان نموده ایم؟؟ فراموش،نکنیم مولانا می کوشد به هر شیوه و بیانی که...
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر ...
14:30
 • 110

 • 1 سال پیش
14:30
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر که در فهم داشته‌های غربی کوشیده ایم، تأمل و تعمق ای در میراث های فرهنگی مکتوب خودمان نموده ایم؟؟ فراموش،نکنیم مولانا می کوشد به هر شیوه و بیانی که...
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر ...
07:13
 • 96

 • 1 سال پیش
07:13
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر که در فهم داشته‌های غربی کوشیده ایم، تأمل و تعمق ای در میراث های فرهنگی مکتوب خودمان نموده ایم؟؟ فراموش،نکنیم مولانا می کوشد به هر شیوه و بیانی که...
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر ...
12:13
 • 92

 • 1 سال پیش
12:13
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر که در فهم داشته‌های غربی کوشیده ایم، تأمل و تعمق ای در میراث های فرهنگی مکتوب خودمان نموده ایم؟؟ فراموش،نکنیم مولانا می کوشد به هر شیوه و بیانی که...
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر ...
14:04
 • 93

 • 1 سال پیش
14:04
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر که در فهم داشته‌های غربی کوشیده ایم، تأمل و تعمق ای در میراث های فرهنگی مکتوب خودمان نموده ایم؟؟ فراموش،نکنیم مولانا می کوشد به هر شیوه و بیانی که...
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر ...
08:31
 • 100

 • 1 سال پیش
08:31
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر که در فهم داشته‌های غربی کوشیده ایم، تأمل و تعمق ای در میراث های فرهنگی مکتوب خودمان نموده ایم؟؟ فراموش،نکنیم مولانا می کوشد به هر شیوه و بیانی که...
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر ...
14:06
 • 116

 • 1 سال پیش
14:06
سولات جالبی در این کتاب مطرح شده همین سولاتی که گاهی در دل نگه می داریم و هیچ کاریم براش انجام نمی دهیم چطور میتوانم با شوهرم مادرانه رفتار نکنم چه کار کنم تا همسرم مرا به اندازه بچه ها دوست د...
سولات جالبی در این کتاب مطرح شده همین سولاتی که ...
11:18
 • 89

 • 1 سال پیش
11:18
سولات جالبی در این کتاب مطرح شده همین سولاتی که گاهی در دل نگه می داریم و هیچ کاریم براش انجام نمی دهیم چطور میتوانم با شوهرم مادرانه رفتار نکنم چه کار کنم تا همسرم مرا به اندازه بچه ها دوست د...
سولات جالبی در این کتاب مطرح شده همین سولاتی که ...
14:53
 • 78

 • 1 سال پیش
14:53
سولات جالبی در این کتاب مطرح شده همین سولاتی که گاهی در دل نگه می داریم و هیچ کاریم براش انجام نمی دهیم چطور میتوانم با شوهرم مادرانه رفتار نکنم چه کار کنم تا همسرم مرا به اندازه بچه ها دوست د...
سولات جالبی در این کتاب مطرح شده همین سولاتی که ...
14:47
 • 107

 • 1 سال پیش
14:47
سولات جالبی در این کتاب مطرح شده همین سولاتی که گاهی در دل نگه می داریم و هیچ کاریم براش انجام نمی دهیم چطور میتوانم با شوهرم مادرانه رفتار نکنم چه کار کنم تا همسرم مرا به اندازه بچه ها دوست د...
سولات جالبی در این کتاب مطرح شده همین سولاتی که ...
39:09
 • 112

 • 1 سال پیش
39:09
چطور می خواهی دلم به حال بعضی از این مردم دوز و کلکی مزاج نسوزد که برای حل و فصل معضلات امور و مشکلات دنیا تنها به سه طریقه معتقدند که عبارتست از « سرهم بـندی » ، « ماست مالی » و روش مرضیه « ساخت و پا...
چطور می خواهی دلم به حال بعضی از این مردم دوز و کل...
14:58
 • 81

 • 1 سال پیش
14:58
چطور می خواهی دلم به حال بعضی از این مردم دوز و کلکی مزاج نسوزد که برای حل و فصل معضلات امور و مشکلات دنیا تنها به سه طریقه معتقدند که عبارتست از « سرهم بـندی » ، « ماست مالی » و روش مرضیه « ساخت و پا...
چطور می خواهی دلم به حال بعضی از این مردم دوز و کل...
15:50
 • 114

 • 1 سال پیش
15:50
من آمده ام به نمایندگی این طبقه تحصیل کرده بی دین - نه تنها بی دین و بیگانه با دین شما بلکه بیزار از دین و عقده دار نسبت به مذهب و فراری، که به هر مکتبی و به هر فلسفه دیگری متوسل می شود و پناه می برد ...
من آمده ام به نمایندگی این طبقه تحصیل کرده بی دین ...
07:03
 • 88

 • 1 سال پیش
07:03
من آمده ام به نمایندگی این طبقه تحصیل کرده بی دین - نه تنها بی دین و بیگانه با دین شما بلکه بیزار از دین و عقده دار نسبت به مذهب و فراری، که به هر مکتبی و به هر فلسفه دیگری متوسل می شود و پناه می برد ...
من آمده ام به نمایندگی این طبقه تحصیل کرده بی دین ...
13:34
 • 105

 • 1 سال پیش
13:34
🔸️رابطه ای که در آن بیش از آنچه نامزد یا همسرتان به شما عشق می ورزد ، شما به او عشق می ورزید. 🔸️رابطه ای که در آن کمتر از آنچه نامزد یا همسرتان به شما عشق می ورزد ، شما به او عشق می ورزید احتما...
🔸️رابطه ای که در آن بیش از آنچه نامزد یا همسرتان ...
16:21
 • 182

 • 1 سال پیش
16:21
دیجیتالی شدن باعث شده که اخبار از یک شکل مضر ، به شکل یک سلاح مخرب تبدیل شود که مستقیما سلامت ذهنی ما را نشانه گرفته است . باید خودمان را از این مسیر خارج چیزی که لازم میبینم در اینجا یادآوری کنم ، ای...
دیجیتالی شدن باعث شده که اخبار از یک شکل مضر ، به ...
07:11
 • 104

 • 1 سال پیش
07:11
دیجیتالی شدن باعث شده که اخبار از یک شکل مضر ، به شکل یک سلاح مخرب تبدیل شود که مستقیما سلامت ذهنی ما را نشانه گرفته است . باید خودمان را از این مسیر خارج چیزی که لازم میبینم در اینجا یادآوری کنم ، ای...
دیجیتالی شدن باعث شده که اخبار از یک شکل مضر ، به ...
05:42
 • 77

 • 1 سال پیش
05:42
دیجیتالی شدن باعث شده که اخبار از یک شکل مضر ، به شکل یک سلاح مخرب تبدیل شود که مستقیما سلامت ذهنی ما را نشانه گرفته است . باید خودمان را از این مسیر خارج چیزی که لازم میبینم در اینجا یادآوری کنم ، ای...
دیجیتالی شدن باعث شده که اخبار از یک شکل مضر ، به ...
06:25
 • 107

 • 1 سال پیش
06:25
دیجیتالی شدن باعث شده که اخبار از یک شکل مضر ، به شکل یک سلاح مخرب تبدیل شود که مستقیما سلامت ذهنی ما را نشانه گرفته است . باید خودمان را از این مسیر خارج چیزی که لازم میبینم در اینجا یادآوری کنم ، ای...
دیجیتالی شدن باعث شده که اخبار از یک شکل مضر ، به ...
04:42
 • 141

 • 1 سال پیش
04:42
کسانی هستند که دوران کودکی بدی را گذرانده اند ، کسانی هستند که مورد سوء استفاده و فریب و آزر فیزیکی ، احساسی و مالی قرار گرفته اند . آنها به خاطر مشکلات و مواقع شان مقصر نیستند ؛ اما باز هم مسئول اند ...
کسانی هستند که دوران کودکی بدی را گذرانده اند ، کس...
14:43
 • 180

 • 1 سال پیش
14:43
هم زیستی عشق و نفرت در یک قلب امکان پذیر نیست . این دو مانند مرگ و زندگی ضد هم هستند . آنها نمی توانند هم زمان در یک قلب باشند . پس آنچه که ما عشق می نامیم چیست ؟ وقتی نفرت کاهش می یابد ما آن را عشق م...
هم زیستی عشق و نفرت در یک قلب امکان پذیر نیست . ای...
14:09
 • 162

 • 1 سال پیش
14:09
هم زیستی عشق و نفرت در یک قلب امکان پذیر نیست . این دو مانند مرگ و زندگی ضد هم هستند . آنها نمی توانند هم زمان در یک قلب باشند . پس آنچه که ما عشق می نامیم چیست ؟ وقتی نفرت کاهش می یابد ما آن را عشق م...
هم زیستی عشق و نفرت در یک قلب امکان پذیر نیست . ای...
28:42
 • 180

 • 1 سال پیش
28:42
هم زیستی عشق و نفرت در یک قلب امکان پذیر نیست . این دو مانند مرگ و زندگی ضد هم هستند . آنها نمی توانند هم زمان در یک قلب باشند . پس آنچه که ما عشق می نامیم چیست ؟ وقتی نفرت کاهش می یابد ما آن را عشق م...
هم زیستی عشق و نفرت در یک قلب امکان پذیر نیست . ای...
14:07
 • 173

 • 1 سال پیش
14:07
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای درونی خودمان است و اگر قرار باشـد در یک روز ، از صبح که بیدار می شـویم ، حواسمان به طور کامل فقط براین معطوف شـود که عیب بینی نکنیم، بسیاری از درگیری ...
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای ...
06:13
 • 112

 • 1 سال پیش
06:13
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای درونی خودمان است و اگر قرار باشـد در یک روز ، از صبح که بیدار می شـویم ، حواسمان به طور کامل فقط براین معطوف شـود که عیب بینی نکنیم، بسیاری از درگیری ...
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای ...
11:09
 • 130

 • 1 سال پیش
11:09
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای درونی خودمان است و اگر قرار باشـد در یک روز ، از صبح که بیدار می شـویم ، حواسمان به طور کامل فقط براین معطوف شـود که عیب بینی نکنیم، بسیاری از درگیری ...
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای ...
07:18
 • 119

 • 1 سال پیش
07:18
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای درونی خودمان است و اگر قرار باشـد در یک روز ، از صبح که بیدار می شـویم ، حواسمان به طور کامل فقط براین معطوف شـود که عیب بینی نکنیم، بسیاری از درگیری ...
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای ...
11:34
 • 126

 • 1 سال پیش
11:34
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای درونی خودمان است و اگر قرار باشـد در یک روز ، از صبح که بیدار می شـویم ، حواسمان به طور کامل فقط براین معطوف شـود که عیب بینی نکنیم، بسیاری از درگیری ...
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای ...
14:18
 • 236

 • 1 سال پیش
14:18
🔺️وقتی ارزشهایمان را درست انتخاب نکرده باشیم آن وقت تمام چیزهای بنا شده بر آن ارزشها مثل افکار، احساسات، همه و همه بر روی سرمان خراب می شود چون ارزش های ما هستند که ماهیت مشکلات را تعیین می کند ار...
🔺️وقتی ارزشهایمان را درست انتخاب نکرده باشیم آن و...
14:44
 • 132

 • 1 سال پیش
14:44
کشورهای نفت خیـز ، نفـت را بـا سـرعت هر چه بیشتر از زمین بیرون می کشند تا پاسخ گوی اشتهای روزافزون سراسر جـهـان باشند . هـر کشـوری اگـر بـه ایـن فـكـر بيفتـد کـه مقـداری از ذخایـر خـود را نگه دارد یا ...
کشورهای نفت خیـز ، نفـت را بـا سـرعت هر چه بیشتر ا...
21:58
 • 93

 • 1 سال پیش
21:58
انسانها ، زمین تا امروز نزدیک به یک چهارم کل گونه های گیاهی و حیوانی خـود را که در بدو پیدایش انسان وجـود داشتند از دست داده است. ایـن انقراض گونه هـا بـه طور عمده در ⛔صد سال گذشته⛔ رخ داده است. بخ...
انسانها ، زمین تا امروز نزدیک به یک چهارم کل گونه ...
14:47
 • 122

 • 2 سال پیش
14:47
⛔کاهش ذخایر نفتی موجب می شود تا تولید نفت در سال بیست پنجاه به سطح مشابه ده شصت میلادی، یعنی زمانی که سیاره فقط سه میلیارد نفر جمعیت داشت برسد اما جمعیت شناسان انتظار دارند که جمعیت جهان در سال بیست پ...
⛔کاهش ذخایر نفتی موجب می شود تا تولید نفت در سال ب...
16:40
 • 71

 • 2 سال پیش
16:40
⛔کاهش ذخایر نفتی موجب می شود تا تولید نفت در سال بیست پنجاه به سطح مشابه ده شصت میلادی، یعنی زمانی که سیاره فقط سه میلیارد نفر جمعیت داشت برسد اما جمعیت شناسان انتظار دارند که جمعیت جهان در سال بیست پ...
⛔کاهش ذخایر نفتی موجب می شود تا تولید نفت در سال ب...
19:46
 • 81

 • 2 سال پیش
19:46
هنر خوب زندگی کردن مجموعه ای از روشهای عملی و کاربردی است که به تاکید نویسنده حاصل سالها تحقیق و گردآوری مطالب گوناگون در حوزه ی روانشناسی ، فلسفه ، علوم اقتصاد ، ریاضی و تجارت است ... در این کتاب با ...
هنر خوب زندگی کردن مجموعه ای از روشهای عملی و کارب...
10:28
 • 133

 • 2 سال پیش
10:28
هنر خوب زندگی کردن مجموعه ای از روشهای عملی و کاربردی است که به تاکید نویسنده حاصل سالها تحقیق و گردآوری مطالب گوناگون در حوزه ی روانشناسی ، فلسفه ، علوم اقتصاد ، ریاضی و تجارت است ... در این کتاب با ...
هنر خوب زندگی کردن مجموعه ای از روشهای عملی و کارب...
09:47
 • 199

 • 2 سال پیش
09:47
هنر خوب زندگی کردن مجموعه ای از روشهای عملی و کاربردی است که به تاکید نویسنده حاصل سالها تحقیق و گردآوری مطالب گوناگون در حوزه ی روانشناسی ، فلسفه ، علوم اقتصاد ، ریاضی و تجارت است ... در این کتاب با ...
هنر خوب زندگی کردن مجموعه ای از روشهای عملی و کارب...
08:34
 • 227

 • 2 سال پیش
08:34
shenoto-ads
shenoto-ads