• 2 سال پیش

  • 97

  • 21:58

شکل جهان بدون نفت در آینده ایی نزدیک

روشنفکری
0
0
0

شکل جهان بدون نفت در آینده ایی نزدیک

روشنفکری
  • 21:58

  • 97

  • 2 سال پیش

توضیحات
کشورهای نفت خیـز ، نفـت را بـا سـرعت هر چه بیشتر از زمین بیرون می کشند تا پاسخ گوی اشتهای روزافزون سراسر جـهـان باشند . هـر کشـوری اگـر بـه ایـن فـكـر بيفتـد کـه مقـداری از ذخایـر خـود را نگه دارد یا به ذخایر کشورهای همسایه دست درازی کنـد ، کافیست فقـط بـه واکنش شدید و خشونت آمیز آمریکا در برابر تصاحب میدانهای نفتی کویت توسط عراق بیندیشد تا متوجـه شـود کـه نباید وضع موجود را به هـم بریزد . بـا کـمیـاب شـدن نفت در چند دهه آتی ، بهای آن افزایش خواهد یافت. این همان وضعیتی ست که در امپراتوری سـومر ، یونان و روم در رابطه با چوب ایجـاد شـد . هنگامی که بهای آن منبـع سـوختی کـه هـمـه چیـز را به راه می اندازد سر به فلک بکشد، در صـد کوچکی از مردم کـه ثـروت و نیروی نظامی جهان را در اختیار دارند، شاید بتوانند علایق خـود را حفظ کنند،اما بخش عمده جمعیت دچـار سختی خواهـد شـد. ما ساکنان غرب که در بالای هـرم انـرژی قرار داریم ، شاید آخرین کسانی باشیـم کـه ایـن تنـگنـا را حـس کـنـیـم ، البته با این فرض که در آن هنگام هنوز ارتش مـرتـب و منظمی داشته باشیم و بتوانیم در زمان کاهـش نفت ، کشورهای عربی و آمریکای جنوبی را به فروش نفت به خودمان وادار کنیم . هنگامی که حکومت های بين النهرين ، یونان و روم دچار کمبود چوب شدند ، آن ها نیز به جنگ رفت اینجا این پرسش مطرح می شود که در صورت کمبود نفت چگ به هواپیماها و تانک هـای خـود سـوخت خواهیم رساند؟

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads