• 2 سال پیش

  • 132

  • 14:47

زمین نزدیک به یک چهارم کل گونه های گیاهی و حیوانی خـود را که در بدو پیدایش انسان وجـود داشتند از دست داده است.

روشنفکری
1
1
0

زمین نزدیک به یک چهارم کل گونه های گیاهی و حیوانی خـود را که در بدو پیدایش انسان وجـود داشتند از دست داده است.

روشنفکری
  • 14:47

  • 132

  • 2 سال پیش

توضیحات
انسانها ، زمین تا امروز نزدیک به یک چهارم کل گونه های گیاهی و حیوانی خـود را که در بدو پیدایش انسان وجـود داشتند از دست داده است. ایـن انقراض گونه هـا بـه طور عمده در ⛔صد سال گذشته⛔ رخ داده است. بخش هایی از کتاب: ♦️کشورهای نیم کره شمالی مانند آمریکای شمالی ، اروپا و آسیای شمالی فقط ۲۵ جمعیت جهان را در بر می گیرند ، در حالی که بیش از هفتاد درصد کل ذخایر انرژی جهان را مصرف می کنند ، بیش از شصت درصد غـذای جهـان را می خورند و بیش از هشتادوپنج درصد چوب آن را به کار می برند . ♦️در همان زمانی که ما با سرعتی عجیب به جمع آوری ثروت و نابود کردن منابع مشغول هستیم در جهان هزاران نفر در ساعت از گرسنگی جان می سپارد. ♦️محققین در سال هزارو نهصدو پنجاه پی بردند که نیم درصد از دانشجویان مـرد عقیم هستند. در سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت، نتیجه پژوهش نشان داد کـه ایـن رقـم بیست و پنج درصد افزایش یافته و طی سی دو سال گذشته میانگیـن تـولیـد اسپرم در مردها سی درصد کاهش داشته است.

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads