• 1 سال پیش

  • 119

  • 15:50

کالبد شکافی خصوصیات رفتاری ما ایرانی ها از زبان حسن نراقی - حقیقت گریزی ما

روشنفکری
0
0
0

کالبد شکافی خصوصیات رفتاری ما ایرانی ها از زبان حسن نراقی - حقیقت گریزی ما

روشنفکری
  • 15:50

  • 119

  • 1 سال پیش

توضیحات
چطور می خواهی دلم به حال بعضی از این مردم دوز و کلکی مزاج نسوزد که برای حل و فصل معضلات امور و مشکلات دنیا تنها به سه طریقه معتقدند که عبارتست از « سرهم بـندی » ، « ماست مالی » و روش مرضیه « ساخت و پاخت » . این هر سه از مبتکرات فکر بدیع و از کشفیات قریحه سرشار خودشان است و در این میدان الحق که گوی سبقت را از جهان و جهانیان ربوده اند دروغ می گویند فریب می دهند مانند خاکشیر به هر مزاجی می سازند در مقابل هر باری تسلیم می شوند و این کار را زبر و زرنگی می دانند . از خود رأی و اختیار زیادی ندارند امروز از یک چیز تعریف میکنند و فردا بالحن زننده ای همان چیز را تکذیب می کنند . مبالغه و خوش آمدگویی را به جایی می رسانند که مقام فرشتگان را به یک نفر می دهند و لحظه ای بعد همان شخص را مجسمه وقاحت و جانشین ابلیس می خوانند

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads