• 1 سال پیش

  • 102

  • 14:04

مولانا و اخلاقی زیستن، بخش رذایل و فضائل اخلاقی - حرص و طمع

روشنفکری
0
0
0

مولانا و اخلاقی زیستن، بخش رذایل و فضائل اخلاقی - حرص و طمع

روشنفکری
  • 14:04

  • 102

  • 1 سال پیش

توضیحات
بسیاری مواقع این سوال مطرح می شود که آیا ما آنقدر که در فهم داشته‌های غربی کوشیده ایم، تأمل و تعمق ای در میراث های فرهنگی مکتوب خودمان نموده ایم؟؟ فراموش،نکنیم مولانا می کوشد به هر شیوه و بیانی که ممکن است ، راه رهایی از رذایل و پیوستن به فضائل را برای ما تشریح کند در این کتاب به موانع اخلاقی زیستن و نیز عوامل بازیگر در حیات اخلاقی از منظر مولانا پرداخته شود . همچنین برخی از اهم رذایل و فضائل اخلاقی مورد نظر مولانا نیز در ایـن نـوشـتـه مـورد تحقيـق قـرارگرفتـه انـد.

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads