• 2 سال پیش

  • 83

  • 19:46

افزایش تصاعدی جمعیت جهان و کاهش شدید سوخت های فسیلی - افضایش یک میلیاردی کره زمین فقط طی ۱۳ سال

روشنفکری
0
0
0

افزایش تصاعدی جمعیت جهان و کاهش شدید سوخت های فسیلی - افضایش یک میلیاردی کره زمین فقط طی ۱۳ سال

روشنفکری
  • 19:46

  • 83

  • 2 سال پیش

توضیحات
⛔کاهش ذخایر نفتی موجب می شود تا تولید نفت در سال بیست پنجاه به سطح مشابه ده شصت میلادی، یعنی زمانی که سیاره فقط سه میلیارد نفر جمعیت داشت برسد اما جمعیت شناسان انتظار دارند که جمعیت جهان در سال بیست پنجاه از مرز ده میلیارد نفر بگـذرد. مجسم کنیـد ده میلیارد نفر انسان زنـده و نفت کافی فقط بـرای سه میلیار نفـر، بـه ایـن ترتیب هفت میلیارد نفر - یعنی بیش از جمعیت کل جهـان امـروز - در مرز گرسنگی بـه سـر خواهنـد بـرد افزون بـر ایـن متخصصیـن دیگر می گویند که تخمین شرکت های نفتی در باره چهل و پنج سال بسیار اغراق آمیز است و ایـن بـه آن معناست که وضعیت از آن چـه هـم اکنـون تـوصـيـف شـد ، بـه مراتب بدتر است .

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads