• 2 سال پیش

  • 137

  • 14:44

ما ارزش هایمان را بر چه مبنا و اساسی انتخاب میکنیم؟

روشنفکری
3
3
0

ما ارزش هایمان را بر چه مبنا و اساسی انتخاب میکنیم؟

روشنفکری
  • 14:44

  • 137

  • 2 سال پیش

توضیحات
🔺️وقتی ارزشهایمان را درست انتخاب نکرده باشیم آن وقت تمام چیزهای بنا شده بر آن ارزشها مثل افکار، احساسات، همه و همه بر روی سرمان خراب می شود چون ارزش های ما هستند که ماهیت مشکلات را تعیین می کند ارزش های مضخرف: ⛔لذت : لذت خیلی هم عالی است ؛ اما اگر آن را ارزش بدانیـد و زندگی تان را حول آن اولویت بندی کنید، چیز وحشتناکی است از هر معتـادی که می خواهیـد بپرسید که پیگیری لذت چه عاقبتی برایش داشته است. ⛔همیشه بر حق بودن: مغز ما ماشین ناکارآمـدی اسـت، همـواره اشتباه حـدس می زنیم ، پیش بینی های مـان درست از آب درنمی آیـد ، حقـایق را اشتباه بـه خاطر می آوریم و برپایهی هوس هـای احساسی و لحظه ای تصمیم می گیـریـم مـا انسـانیم و تقریباً پیوسته در اشتباهیم اگر معیارتان برای موفقیت این است که حق بـا شـما باشـد، خـب هیچ گاه از اشتباهات عبرت نخواهید گرفت و نمی توانید از نظرگاهی تازه به زندگی بنگرید.

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads