• 2 سال پیش

  • 130

  • 11:34

درس های معنوی مولانا برای انسان امروز - منِ بزرگ در وجود ما

روشنفکری
1
1
0

درس های معنوی مولانا برای انسان امروز - منِ بزرگ در وجود ما

روشنفکری
  • 11:34

  • 130

  • 2 سال پیش

توضیحات
عیب گیری های ما در بیشتر مواقع ، ناشی از کمبودهای درونی خودمان است و اگر قرار باشـد در یک روز ، از صبح که بیدار می شـویم ، حواسمان به طور کامل فقط براین معطوف شـود که عیب بینی نکنیم، بسیاری از درگیری هـا و جدل های روزمره محو می شوند

با صدای
محمد اقبالی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads