رادیو آفلاین

زهرا شیبانی
158
میانگین پخش
10.4K
تعداد پخش
32
دنبال کننده

رادیو آفلاین

زهرا شیبانی
158
میانگین پخش
10.4K
تعداد پخش
32
دنبال کننده

اینجا چند نمایش رادیویی به کارگردانی زهرا شیبانی و بازیگری او و دوستانش را می شنوید...
اینجا چند نمایش رادیویی به کارگردانی زهرا شیبانی و...
06:29
 • 42

 • 3 سال پیش
06:29
اینجا چند نمایش رادیویی به کارگردانی زهرا شیبانی و بازیگری او و دوستانش را می شنوید...
اینجا چند نمایش رادیویی به کارگردانی زهرا شیبانی و...
03:30
 • 35

 • 3 سال پیش
03:30
اینجا چند نمایش رادیویی به کارگردانی زهرا شیبانی و بازیگری او و دوستانش را می شنوید...
اینجا چند نمایش رادیویی به کارگردانی زهرا شیبانی و...
03:37
 • 55

 • 4 سال پیش
03:37
مناجات با صدای زهرا شیبانی...
مناجات با صدای زهرا شیبانی
01:39
 • 85

 • 4 سال پیش
01:39
 • 186

 • 4 سال پیش
در اینجا مستندهای رادیویی و نمایشی با صدا و کارگردانی زهرا شیبانی تولید و پخش می شود....
در اینجا مستندهای رادیویی و نمایشی با صدا و کارگرد...
08:11
 • 186

 • 4 سال پیش
08:11
مناجات با صدای زهرا شیبانی...
مناجات با صدای زهرا شیبانی
01:02
 • 123

 • 4 سال پیش
01:02
حکایات و اشعار سعدی با صدای زهرا شیبانی...
حکایات و اشعار سعدی با صدای زهرا شیبانی
01:53
 • 134

 • 4 سال پیش
01:53
حکایات و اشعار سعدی با صدای زهرا شیبانی...
حکایات و اشعار سعدی با صدای زهرا شیبانی
00:59
 • 191

 • 4 سال پیش
00:59
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
04:27
 • 69

 • 4 سال پیش
04:27
اشعار قیصر امین پور با صدای زهرا شیبانی...
اشعار قیصر امین پور با صدای زهرا شیبانی
01:43
 • 271

 • 4 سال پیش
01:43
اشعار قیصر امین پور با صدای زهرا شیبانی...
اشعار قیصر امین پور با صدای زهرا شیبانی
00:50
 • 376

 • 4 سال پیش
00:50
در این آلبوم مناجاتهایی از خواجه عبدالله انصاری و دیگران با صدای خودم می گذارم...
در این آلبوم مناجاتهایی از خواجه عبدالله انصاری و ...
03:53
 • 245

 • 4 سال پیش
03:53
 • 181

 • 4 سال پیش
اشعار حسین پناهی با صدای زهرا شیبانی...
اشعار حسین پناهی با صدای زهرا شیبانی
00:50
 • 181

 • 4 سال پیش
00:50
شعرهای افشین یداللهی با صدای زهرا شیبانی...
شعرهای افشین یداللهی با صدای زهرا شیبانی
00:59
 • 78

 • 4 سال پیش
00:59
شعرهای افشین یداللهی با صدای زهرا شیبانی...
شعرهای افشین یداللهی با صدای زهرا شیبانی
02:33
 • 89

 • 4 سال پیش
02:33
شعرهای افشین یداللهی با صدای زهرا شیبانی...
شعرهای افشین یداللهی با صدای زهرا شیبانی
00:41
 • 104

 • 4 سال پیش
00:41
شعرهای افشین یداللهی با صدای زهرا شیبانی...
شعرهای افشین یداللهی با صدای زهرا شیبانی
01:46
 • 174

 • 4 سال پیش
01:46
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی...
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی
00:47
 • 154

 • 4 سال پیش
00:47
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی
01:00
 • 191

 • 4 سال پیش
01:00
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی
02:40
 • 120

 • 4 سال پیش
02:40
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی
01:29
 • 97

 • 4 سال پیش
01:29
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی
01:58
 • 91

 • 4 سال پیش
01:58
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی
00:42
 • 92

 • 4 سال پیش
00:42
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی
02:32
 • 120

 • 4 سال پیش
02:32
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار سهراب سپهری با صدای زهرا شیبانی
02:22
 • 198

 • 4 سال پیش
02:22
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی...
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی
02:34
 • 121

 • 4 سال پیش
02:34
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی...
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی
01:00
 • 176

 • 4 سال پیش
01:00
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی...
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی
01:00
 • 160

 • 4 سال پیش
01:00
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی...
اشعار هوشنگ ابتهاج با صدای زهرا شیبانی
02:54
 • 328

 • 4 سال پیش
02:54
اشعار فریدون مشیری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار فریدون مشیری با صدای زهرا شیبانی
05:08
 • 99

 • 4 سال پیش
05:08
اشعار فریدون مشیری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار فریدون مشیری با صدای زهرا شیبانی
05:29
 • 125

 • 4 سال پیش
05:29
اشعار فریدون مشیری با صدای زهرا شیبانی...
اشعار فریدون مشیری با صدای زهرا شیبانی
02:29
 • 264

 • 4 سال پیش
02:29
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
02:06
 • 63

 • 4 سال پیش
02:06
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
01:07
 • 62

 • 4 سال پیش
01:07
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
04:11
 • 63

 • 4 سال پیش
04:11
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
00:58
 • 57

 • 4 سال پیش
00:58
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
02:26
 • 61

 • 4 سال پیش
02:26
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
03:34
 • 79

 • 4 سال پیش
03:34
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
01:51
 • 70

 • 4 سال پیش
01:51
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
03:53
 • 92

 • 4 سال پیش
03:53
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
03:06
 • 101

 • 4 سال پیش
03:06
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را می شنویم...
اینجا اشعار اخوان ثالث را با صدای زهرا شیبانی را م...
01:16
 • 127

 • 4 سال پیش
01:16
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است...
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است
00:45
 • 114

 • 4 سال پیش
00:45
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است...
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است
00:33
 • 164

 • 4 سال پیش
00:33
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است...
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است
00:31
 • 144

 • 4 سال پیش
00:31
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است...
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است
00:34
 • 135

 • 4 سال پیش
00:34
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است...
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است
00:50
 • 184

 • 4 سال پیش
00:50
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است...
رباعیات خیام در این آلبوم خوانده شده است
00:32
 • 191

 • 4 سال پیش
00:32
اشعار حافظ با صدای زهرا شیبانی...
اشعار حافظ با صدای زهرا شیبانی
02:20
 • 100

 • 4 سال پیش
02:20
اشعار حافظ با صدای زهرا شیبانی...
اشعار حافظ با صدای زهرا شیبانی
02:22
 • 109

 • 4 سال پیش
02:22
shenoto-ads
shenoto-ads