تولدی دیگر

سمیه آرزه
  32
  میانگین پخش
  811
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  تولدی دیگر

  سمیه آرزه
  32
  میانگین پخش
  811
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  مجموعه شعر...
  مجموعه شعر
  01:06
  • 38

  • 3 سال پیش
  01:06
  مجموعه شعر...
  مجموعه شعر
  04:13
  • 18

  • 3 سال پیش
  04:13
  مجموعه شعر...
  مجموعه شعر
  04:08
  • 23

  • 3 سال پیش
  04:08
  مجموعه شعر...
  مجموعه شعر
  02:35
  • 27

  • 3 سال پیش
  02:35
  • 61

  • 3 سال پیش
  02:01
  مجموعه شعر...
  مجموعه شعر
  01:50
  • 116

  • 3 سال پیش
  01:50
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه...
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کر...
  01:50
  • 15

  • 3 سال پیش
  01:50
  داستان گویی کودک و نوجوان مجموعه کتاب های افسانه های ایرانی...
  داستان گویی کودک و نوجوان مجموعه کتاب های افسانه ه...
  04:47
  • 47

  • 3 سال پیش
  04:47
  داستان گویی کودک و نوجوان مجموعه کتاب های افسانه های ایرانی...
  داستان گویی کودک و نوجوان مجموعه کتاب های افسانه ه...
  03:22
  • 66

  • 3 سال پیش
  03:22
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  01:25
  • 8

  • 3 سال پیش
  01:25
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه...
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کر...
  03:12
  • 10

  • 3 سال پیش
  03:12
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  02:58
  • 17

  • 3 سال پیش
  02:58
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  00:49
  • 18

  • 3 سال پیش
  00:49
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  00:37
  • 13

  • 3 سال پیش
  00:37
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه...
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کر...
  01:17
  • 16

  • 3 سال پیش
  01:17
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  01:33
  • 22

  • 3 سال پیش
  01:33
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  01:38
  • 28

  • 3 سال پیش
  01:38
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  01:38
  • 25

  • 3 سال پیش
  01:38
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  03:06
  • 15

  • 3 سال پیش
  03:06
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  02:22
  • 28

  • 3 سال پیش
  02:22
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  02:42
  • 69

  • 3 سال پیش
  02:42
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه...
  خوانش شعر توسط سمیه آرزه
  01:05
  • 25

  • 3 سال پیش
  01:05
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه...
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کر...
  02:46
  • 12

  • 3 سال پیش
  02:46
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه...
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کر...
  01:33
  • 17

  • 3 سال پیش
  01:33
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه...
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کر...
  03:50
  • 13

  • 3 سال پیش
  03:50
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه...
  شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کر...
  03:44
  • 64

  • 3 سال پیش
  03:44
  shenoto-ads
  shenoto-ads