• 3 سال پیش

  • 26

  • 01:38

پادشاه فصل ها گوینده سمیه آرزه - آزاد شو از بند خویش زنجیر را باور نکن از مهدی جوینی

تولدی دیگر
1
1
0

پادشاه فصل ها گوینده سمیه آرزه - آزاد شو از بند خویش زنجیر را باور نکن از مهدی جوینی

تولدی دیگر
  • 01:38

  • 26

  • 3 سال پیش

توضیحات
خوانش شعر توسط سمیه آرزه

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads