• 3 سال پیش

  • 64

  • 03:44

تولدی دیگر گوینده سمیه آرزه - عجب صبری خدا دارد

تولدی دیگر
0
0
0

تولدی دیگر گوینده سمیه آرزه - عجب صبری خدا دارد

تولدی دیگر
  • 03:44

  • 64

  • 3 سال پیش

توضیحات
شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads