• 2 سال پیش

  • 15

  • 01:33

پادشاه فصل ها گوینده سمیه آرزه - قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق از حسین جنتی

تولدی دیگر
1
1
0

پادشاه فصل ها گوینده سمیه آرزه - قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق از حسین جنتی

تولدی دیگر
  • 01:33

  • 15

  • 2 سال پیش

توضیحات
خوانش شعر توسط سمیه آرزه

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads