• 3 سال پیش

  • 16

  • 01:17

تولدی دیگر گوینده سمیه آرزه - خانه ام ابری است نیمایوشیج

تولدی دیگر
0
0
0

تولدی دیگر گوینده سمیه آرزه - خانه ام ابری است نیمایوشیج

تولدی دیگر
  • 01:17

  • 16

  • 3 سال پیش

توضیحات
شعر خوانی شعر عجب صبری خدا دارد از رحیم معینی کرمانشاهی و شعر ققنوس نیمایوشیج و شعر باغ من از اخوان ثالث و شعر فریاد از اخوان ثالث خانه ام ابری است نیمایوشیج گوینده سمیه آرزه

با صدای
سمیه آرزه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads