پانصد غزل - بخش اول - صد غزل از دیوان غزلیات حافظ

© All copyrights reserved
  7
  میانگین پخش
  1.3K
  تعداد پخش
  16
  دنبال کننده

  پانصد غزل - بخش اول - صد غزل از دیوان غزلیات حافظ

  © All copyrights reserved
  7
  میانگین پخش
  1.3K
  تعداد پخش
  16
  دنبال کننده

  اپیزود ۹۳: پیک خلوت راز، غزل شمارهٔ ۴۷۶، با آهنگ...
  اپیزود ۹۳: پیک خلوت راز، غزل شمارهٔ ۴۷۶، با آهنگ
  03:15
  • 11

  • 1 ماه پیش
  03:15
  سخنی درباره پانصد غزل...
  سخنی درباره پانصد غزل
  05:20
  • 22

  • 1 سال پیش
  05:20
  اپیزود ۱۰۰: شیوۀ بی‌وفایی، غزل شمارهٔ ۴۹۲، بدون آهنگ...
  اپیزود ۱۰۰: شیوۀ بی‌وفایی، غزل شمارهٔ ۴۹۲، بدون آه...
  03:34
  • 64

  • 1 سال پیش
  03:34
  اپیزود ۱۰۰: شیوۀ بی‌وفایی، غزل شمارهٔ ۴۹۲، بدون آهنگ...
  اپیزود ۱۰۰: شیوۀ بی‌وفایی، غزل شمارهٔ ۴۹۲، بدون آه...
  02:25
  • 34

  • 1 سال پیش
  02:25
  اپیزود ۹۹: آیینۀ شاهی، غزل شمارهٔ ۴۹۰، با آهنگ...
  اپیزود ۹۹: آیینۀ شاهی، غزل شمارهٔ ۴۹۰، با آهنگ
  03:56
  • 34

  • 1 سال پیش
  03:56
  اپیزود ۹۹: آیینۀ شاهی، غزل شمارهٔ ۴۹۰، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۹: آیینۀ شاهی، غزل شمارهٔ ۴۹۰، بدون آهنگ
  02:47
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:47
  اپیزود ۹۸: گل‌بانگ پهلوی، غزل شمارهٔ ۴۸۶، با آهنگ...
  اپیزود ۹۸: گل‌بانگ پهلوی، غزل شمارهٔ ۴۸۶، با آهنگ
  03:23
  • 25

  • 1 سال پیش
  03:23
  اپیزود ۹۸: گل‌بانگ پهلوی، غزل شمارهٔ ۴۸۶، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۸: گل‌بانگ پهلوی، غزل شمارهٔ ۴۸۶، بدون آهن...
  02:17
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:17
  اپیزود ۹۷: گلِ توفیق، غزل شمارهٔ ۴۸۵، با آهنگ...
  اپیزود ۹۷: گلِ توفیق، غزل شمارهٔ ۴۸۵، با آهنگ
  03:04
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:04
  اپیزود ۹۷: گلِ توفیق، غزل شمارهٔ ۴۸۵، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۷: گلِ توفیق، غزل شمارهٔ ۴۸۵، بدون آهنگ
  02:09
  • 12

  • 1 سال پیش
  02:09
  اپیزود ۹۶: بختِ خداداده، غزل شمارهٔ ۴۸۱، با آهنگ...
  اپیزود ۹۶: بختِ خداداده، غزل شمارهٔ ۴۸۱، با آهنگ
  02:39
  • 23

  • 1 سال پیش
  02:39
  اپیزود ۹۶: بختِ خداداده، غزل شمارهٔ ۴۸۱، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۶: بختِ خداداده، غزل شمارهٔ ۴۸۱، بدون آهنگ
  01:59
  • 20

  • 1 سال پیش
  01:59
  اپیزود ۹۵: خونِ پیاله، غزل شمارهٔ ۴۷۹، با آهنگ...
  اپیزود ۹۵: خونِ پیاله، غزل شمارهٔ ۴۷۹، با آهنگ
  02:27
  • 19

  • 1 سال پیش
  02:27
  اپیزود ۹۵: خونِ پیاله، غزل شمارهٔ ۴۷۹، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۵: خونِ پیاله، غزل شمارهٔ ۴۷۹، بدون آهنگ
  01:41
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:41
  اپیزود ۹۴: تُندبادِ حوادث، غزل شمارهٔ ۴۷۷، با آهنگ...
  اپیزود ۹۴: تُندبادِ حوادث، غزل شمارهٔ ۴۷۷، با آهنگ
  02:33
  • 11

  • 1 سال پیش
  02:33
  اپیزود ۹۴: تُندبادِ حوادث، غزل شمارهٔ ۴۷۷، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۴: تُندبادِ حوادث، غزل شمارهٔ ۴۷۷، بدون آه...
  02:20
  • 16

  • 1 سال پیش
  02:20
  اپیزود ۹۳: پیک خلوت راز، غزل شمارهٔ ۴۷۶، با آهنگ...
  اپیزود ۹۳: پیک خلوت راز، غزل شمارهٔ ۴۷۶، با آهنگ
  02:46
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:46
  اپیزود ۹۳: پیک خلوت راز، غزل شمارهٔ ۴۷۶، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۳: پیک خلوت راز، غزل شمارهٔ ۴۷۶، بدون آهنگ
  02:23
  • 17

  • 1 سال پیش
  02:23
  اپیزود ۹۲: نسیم زلف جانان، غزل شمارهٔ ۴۷۴، با آهنگ...
  اپیزود ۹۲: نسیم زلف جانان، غزل شمارهٔ ۴۷۴، با آهنگ
  04:00
  • 18

  • 1 سال پیش
  04:00
  اپیزود ۹۲: نسیم زلف جانان، غزل شمارهٔ ۴۷۴، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۲: نسیم زلف جانان، غزل شمارهٔ ۴۷۴، بدون آه...
  03:16
  • 18

  • 1 سال پیش
  03:16
  اپیزود ۹۱: بوی جوی مولیان، غزل شمارهٔ ۴۷۰، با آهنگ...
  اپیزود ۹۱: بوی جوی مولیان، غزل شمارهٔ ۴۷۰، با آهنگ
  03:40
  • 17

  • 1 سال پیش
  03:40
  اپیزود ۹۱: بوی جوی مولیان، غزل شمارهٔ ۴۷۰، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۱: بوی جوی مولیان، غزل شمارهٔ ۴۷۰، بدون آه...
  03:16
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:16
  اپیزود ۹۰: میِ عشق، غزل شمارهٔ ۴۶۷، با آهنگ...
  اپیزود ۹۰: میِ عشق، غزل شمارهٔ ۴۶۷، با آهنگ
  03:03
  • 18

  • 1 سال پیش
  03:03
  اپیزود ۹۰: میِ عشق، غزل شمارهٔ ۴۶۷، بدون آهنگ...
  اپیزود ۹۰: میِ عشق، غزل شمارهٔ ۴۶۷، بدون آهنگ
  02:25
  • 14

  • 1 سال پیش
  02:25
  اپیزود ۸۹: رندی و هوسناکی، غزل شمارهٔ ۴۶۶، با آهنگ...
  اپیزود ۸۹: رندی و هوسناکی، غزل شمارهٔ ۴۶۶، با آهنگ
  02:47
  • 11

  • 1 سال پیش
  02:47
  اپیزود ۸۹: رندی و هوسناکی، غزل شمارهٔ ۴۶۶، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۹: رندی و هوسناکی، غزل شمارهٔ ۴۶۶، بدون آه...
  02:05
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:05
  اپیزود ۸۸: اشکِ حرم‌نشین، غزل شمارهٔ ۴۵۹، با آهنگ...
  اپیزود ۸۸: اشکِ حرم‌نشین، غزل شمارهٔ ۴۵۹، با آهنگ
  02:38
  • 17

  • 1 سال پیش
  02:38
  اپیزود ۸۸: اشکِ حرم‌نشینغزل شمارهٔ ۴۵۹زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشیخط بر صحیفۀ گل و گلزار می‌کشیاشکِ حرم‌نشین نهان‌خانه مرازان سوی هفت پرده به بازار می‌کشیکاهل‌روی چو باد صبا را به بوی زلفهر دم ...

  اپیزود ۸۸: اشکِ حرم‌نشین

  غزل شمارهٔ ۴۵۹...

  02:38
  • 13

  • 1 سال پیش
  02:38
  اپیزود ۸۸: اشکِ حرم‌نشین، غزل شمارهٔ ۴۵۹، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۸: اشکِ حرم‌نشین، غزل شمارهٔ ۴۵۹، بدون آهن...
  01:53
  • 11

  • 1 سال پیش
  01:53
  اپیزود ۸۸: اشکِ حرم‌نشینغزل شمارهٔ ۴۵۹زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشیخط بر صحیفۀ گل و گلزار می‌کشیاشکِ حرم‌نشین نهان‌خانه مرازان سوی هفت پرده به بازار می‌کشیکاهل‌روی چو باد صبا را به بوی زلفهر دم ...

  اپیزود ۸۸: اشکِ حرم‌نشین

  غزل شمارهٔ ۴۵۹...

  01:53
  • 14

  • 1 سال پیش
  01:53
  اپیزود ۸۷: کاروان رفت! غزل شمارهٔ ۴۵۸، با آهنگ...
  اپیزود ۸۷: کاروان رفت! غزل شمارهٔ ۴۵۸، با آهنگ
  03:14
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:14
  اپیزود ۸۷: کاروان رفت! غزل شمارهٔ ۴۵۸، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۷: کاروان رفت! غزل شمارهٔ ۴۵۸، بدون آهنگ
  02:13
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:13
  اپیزود ۸۶: غزالۀ خورشید، غزل شمارهٔ ۴۵۷، با آهنگ...
  اپیزود ۸۶: غزالۀ خورشید، غزل شمارهٔ ۴۵۷، با آهنگ
  03:28
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:28
  اپیزود ۸۶: غزالۀ خورشید، غزل شمارهٔ ۴۵۷، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۶: غزالۀ خورشید، غزل شمارهٔ ۴۵۷، بدون آهنگ
  02:47
  • 10

  • 1 سال پیش
  02:47
  اپیزود ۸۵: نقد عمر، غزل شمارهٔ ۴۵۶، با آهنگ...
  اپیزود ۸۵: نقد عمر، غزل شمارهٔ ۴۵۶، با آهنگ
  02:58
  • 12

  • 1 سال پیش
  02:58
  اپیزود ۸۵: نقد عمر، غزل شمارهٔ ۴۵۶، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۵: نقد عمر، غزل شمارهٔ ۴۵۶، بدون آهنگ
  01:52
  • 9

  • 1 سال پیش
  01:52
  اپیزود ۸۵: نقد عمرغزل شمارهٔ ۴۵۶نوبهار است در آن کوش که خوش‌دل باشیکه بسی گل بدمد باز و تو در گل باشیمن نگویم که کنون با که نشین و چه بنوشکه تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشیچنگ در پرده همین می‌دهدت ...

  اپیزود ۸۵: نقد عمر

  غزل شمارهٔ ۴۵۶

  01:52
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:52
  اپیزود ۸۴: میِ دوشینه، غزل شمارهٔ ۴۴۷، با آهنگ...
  اپیزود ۸۴: میِ دوشینه، غزل شمارهٔ ۴۴۷، با آهنگ
  02:46
  • 12

  • 1 سال پیش
  02:46
  اپیزود ۸۴: میِ دوشینه، غزل شمارهٔ ۴۴۷، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۴: میِ دوشینه، غزل شمارهٔ ۴۴۷، بدون آهنگ
  01:37
  • 9

  • 1 سال پیش
  01:37
  اپیزود ۸۳: گل‌بُن عیش، غزل شمارهٔ ۴۱۴، با آهنگ...
  اپیزود ۸۳: گل‌بُن عیش، غزل شمارهٔ ۴۱۴، با آهنگ
  02:49
  • 13

  • 1 سال پیش
  02:49
  اپیزود ۸۳: گل‌بُن عیش، غزل شمارهٔ ۴۱۴، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۳: گل‌بُن عیش، غزل شمارهٔ ۴۱۴، بدون آهنگ
  01:55
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:55
  اپیزود ۸۲: بادۀ گلگون، غزل شمارهٔ ۳۹۶، با آهنگ...
  اپیزود ۸۲: بادۀ گلگون، غزل شمارهٔ ۳۹۶، با آهنگ
  02:54
  • 9

  • 1 سال پیش
  02:54
  اپیزود ۸۲: بادۀ گلگون، غزل شمارهٔ ۳۹۶، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۲: بادۀ گلگون، غزل شمارهٔ ۳۹۶، بدون آهنگ
  01:55
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:55
  اپیزود ۸۱: سنبل مشکین، غزل شمارهٔ ۳۹۵، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۱: سنبل مشکین، غزل شمارهٔ ۳۹۵، بدون آهنگ
  02:11
  • 10

  • 1 سال پیش
  02:11
  اپیزود ۸۱: سنبل مشکین، غزل شمارهٔ ۳۹۵، با آهنگ...
  اپیزود ۸۱: سنبل مشکین، غزل شمارهٔ ۳۹۵، با آهنگ
  02:55
  • 9

  • 1 سال پیش
  02:55
  اپیزود ۸۰: شُهرۀ شهر، غزل شمارهٔ ۳۹۳، بدون آهنگ...
  اپیزود ۸۰: شُهرۀ شهر، غزل شمارهٔ ۳۹۳، بدون آهنگ
  02:25
  • 9

  • 1 سال پیش
  02:25
  اپیزود ۸۰: شُهرۀ شهر، غزل شمارهٔ ۳۹۳، با آهنگ...
  اپیزود ۸۰: شُهرۀ شهر، غزل شمارهٔ ۳۹۳، با آهنگ
  02:56
  • 14

  • 1 سال پیش
  02:56
  اپیزود ۷۹: خط جام، غزل شمارهٔ ۳۹۱، بدون آهنگ...
  اپیزود ۷۹: خط جام، غزل شمارهٔ ۳۹۱، بدون آهنگ
  02:25
  • 8

  • 1 سال پیش
  02:25
  اپیزود ۷۹: خط جام، غزل شمارهٔ ۳۹۱، با آهنگ...
  اپیزود ۷۹: خط جام، غزل شمارهٔ ۳۹۱، با آهنگ
  03:46
  • 11

  • 1 سال پیش
  03:46
  اپیزود ۷۸: رندان بی‌سامان، غزل شمارهٔ ۳۸۶، بدون آهنگ...
  اپیزود ۷۸: رندان بی‌سامان، غزل شمارهٔ ۳۸۶، بدون آه...
  01:40
  • 11

  • 1 سال پیش
  01:40
  shenoto-ads
  shenoto-ads