شعرستان

© Shaeristan.Com
  18
  میانگین پخش
  4.4K
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده

  شعرستان

  © Shaeristan.Com
  18
  میانگین پخش
  4.4K
  تعداد پخش
  17
  دنبال کننده

  حکايت مأمون با کنيزکبه نزد من آن کس نکوخواه تستکه گويد فلان خار در راه تستحکایت کامل:چو دور خلافت به مأمون رسيديکي ماه پيکر کنيزک خريدبه چهر آفتابي، به تن گلبنيبه عقل خردمند بازي کنيبه خون عزيزان فر...

  حکايت مأمون با کنيزک


  به نزد ...

  01:45
  • 99

  • 2 سال پیش
  01:45
  حقا که مرا دنیا بی دوست نمی‌بایدبا تفرقه خاطر دنیا به چه کار آیدغزل کاملسروی چو تو می‌باید تا باغ بیارایدور در همه باغستان سروی نبود شایددر عقل نمی‌گنجد در وهم نمی‌آیدکز تخم بنی آدم فرزند پری زایدچن...

  حقا که مرا دنیا بی دوست نمی‌باید

  با تفر...

  01:51
  • 55

  • 2 سال پیش
  01:51
  اهل دنیا عاشق جاه اند از بی‌دانشیآتش سوزان به چشم‌کودک نادان زر استغزل کاملتا نفس باقی است دردل ر‌نگ‌کلفت مضمراستآب این آیینه‌ها یکسرکدورت‌پرور استفکر آسودن به شور آورده است این بحر رادر دل هر قطره ...

  اهل دنیا عاشق جاه اند از بی‌دانشی

  آتش س...

  01:30
  • 47

  • 2 سال پیش
  01:30
  • 51

  • 2 سال پیش
  از حضرت خواجه عبدالله انصاری پرسیدند، عبادت چیست؟ ...

  از حضرت خواجه عبدالله انصاری پرسیدند، عبادت چ...

  01:31
  • 51

  • 2 سال پیش
  01:31
  اول نام ابراهیم ثبت کن - تذکره الاولیاء، عطار نیشابوریبکوشش: فهیم هنرور ...

  اول نام ابراهیم ثبت کن - تذکره الاولیاء، عطار...

  01:09
  • 53

  • 2 سال پیش
  01:09
  شب از نگاه مولانابقلم: زهرا غریبیان لواسانیبکوشش: فهیم هنرور ...

  شب از نگاه مولانا

  بقلم: زهرا غریبیان لو...

  01:30
  • 45

  • 2 سال پیش
  01:30
  قبای فهم این بر قد ما نیستکسی را زهرهٔ چون و چرا نیستشعر کاملبنام آنکه گنج جسم و جان ساختطلسم گنج جان هردو جهان ساختجهانداری که پیدا و نهانستنهان در جسم و پیدا در جهانستچو ظاهر شد ظهور او جهان بودچو...

  قبای فهم این بر قد ما نیست

  کسی را زهرهٔ...

  02:00
  • 36

  • 2 سال پیش
  02:00
  قدحی پر کردم نمی توانم خوردن، نمی توانم ریختن مقالات شمس تبریزی رحصفحه 650قدحی دارم بر کف به خدا تا تو نیاییهله تا روز قیامت نه بنوشم نه بریزمغزل کاملبه خدا کز غم عشقت نگریزم نگریزموگر از من طل...

  قدحی پر کردم نمی توانم خوردن، نمی توانم ریختن...

  02:00
  • 39

  • 2 سال پیش
  02:00
  گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزدگفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آیدغزل کاملگفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آیدگفتم که ماه من شو گفتا اگر برآیدگفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموزگفتا ز خوبرویان این کار کمتر آیدگفتم...

  گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد

  گفتا خن...

  01:29
  • 36

  • 2 سال پیش
  01:29
  در عالمی‌که با خود رنگی نبود ما رابودیم هرچه بودیم او وانمود ما راغزل کاملدر عالمی‌که با خود رنگی نبود ما رابودیم هرچه بودیم او وانمود ما رامرآت معنی ما چون سایه داشت زنگیخورشید التفاتش از ما زدود م...

  در عالمی‌که با خود رنگی نبود ما را

  بودی...

  02:00
  • 30

  • 2 سال پیش
  02:00
  درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آردنهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آردغزل کاملدرخت دوستی بنشان که کام دل به بار آردنهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آردچو مهمان خراباتی به عزت باش با رندانکه درد سر کش...

  درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

  ن...

  02:00
  • 25

  • 2 سال پیش
  02:00
  عدمم داد ز جولانگه دلدار سراغخاک ره‌گشتم و نقش قدمی پیدا شدغزل کاملجگری آبله زد تخم غمی پیدا شددلی آشفت غبار المی پیدا شدصفحهٔ‌سادهٔ هستی خط‌ نیرنگ نداشتخیرگی کرد نظرها رقمی پیدا شدنغمهٔ پردهٔ دل مخ...

  عدمم داد ز جولانگه دلدار سراغ

  خاک ره‌گش...

  02:30
  • 29

  • 2 سال پیش
  02:30
  در گلستانی که تخمی از محبت کاشتند زخم می بالد گل اینجا ناله می روید گیاه غزل کامل ننگ دنیا برندارد همت معنی نگاه تا بصیرت بر دیانت نیست معراج است جاه زبن چمن رشکی‌ست بر اقبال وضع غنچه‌ام کز شکست دل ...

  در گلستانی که تخمی از محبت کاشتند زخم می بالد...

  02:30
  • 31

  • 2 سال پیش
  02:30
  فلک به مردم نادان دهد زمام مرادتو اهل فضلی و دانش همین گناهت بسغزل کاملدلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بسنسیم روضه شیراز پیک راهت بسدگر ز منزل جانان سفر مکن درویشکه سیر معنوی و کنج خانقاهت بسوگر کمین بگشا...

  فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

  تو اهل ...

  01:34
  • 34

  • 2 سال پیش
  01:34
  تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموشرحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ماغزل کاملدوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ماچیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ماما مریدان روی سوی قبله چون آریم چونروی سوی خانهٔ خما...

  تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش

  رحم ک...

  01:00
  • 29

  • 2 سال پیش
  01:00
  بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیستیا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموشغزل کاملدوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوشوز شما پنهان نشاید کرد سر می فروشگفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبعسخت می‌گردد جها...

  بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست

  یا...

  01:20
  • 30

  • 2 سال پیش
  01:20
  دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوشزین دلیری‌ها که من در کنج خلوت می‌کنمغزل کاملروزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنمدر لباس فقر کار اهل دولت می‌کنمتا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرامدر کمینم و انتظار...

  دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش

  زین د...

  01:50
  • 28

  • 2 سال پیش
  01:50
  از تماشاخانهٔ امکان به عبرت قانعمیارب این‌گوهر زپیش چشم بیدل برمدارغزل کاملترک دنیا کن غم این سحر باطل برمدارآنچه پشت پاش بردارد تو بر دل برمدارتا نگردد همتت ممنون سامان غناچون گهر زین بحر غیر از گر...

  از تماشاخانهٔ امکان به عبرت قانعم

  یارب ...

  01:50
  • 25

  • 2 سال پیش
  01:50
  دل خرابی می‌کند دلدار را آگه کنیدزینهار ای دوستان جان من و جان شماغزل کاملای فروغ ماه حسن از روی رخشان شماآب روی خوبی از چاه زنخدان شماعزم دیدار تو دارد جان بر لب آمدهباز گردد یا برآید چیست فرمان شم...

  دل خرابی می‌کند دلدار را آگه کنید

  زینها...

  01:50
  • 31

  • 2 سال پیش
  01:50
  من ز دستان و ز مکر دل چنانمات گشتم که بماندم از فغانمثنوی مکملای ضیاء الحق حسام‌الدین بیاای صقال روح و سلطان الهدیمثنوی را مسرح مشروح دهصورت امثال او را روح دهتا حروفش جمله عقل و جان شوندسوی خلدستان...

  من ز دستان و ز مکر دل چنان

  مات گشتم که ...

  01:50
  • 36

  • 2 سال پیش
  01:50
  پرواز فطرت ما در دام بال می‌زدآزادکرد فضلش از هر قیود ما راغزل کاملدر عالمی‌که با خود رنگی نبود ما رابودیم هرچه بودیم او وانمود ما رامرآت معنی ما چون سایه داشت زنگیخورشید التفاتش از ما زدود ما راپرو...

  پرواز فطرت ما در دام بال می‌زد

  آزادکرد ...

  01:50
  • 20

  • 2 سال پیش
  01:50
  ندای عشق تو دیشب در اندرون دادندفضای سینه حافظ هنوز پر ز صداستغزل کاملچو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاستسخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاستسرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آیدتبارک الله از این فتنه‌ها که در ...

  ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند

  فضای س...

  01:25
  • 19

  • 2 سال پیش
  01:25
  می‌کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگوروزی ما باد لعل شکرافشان شماغزل کاملای فروغ ماه حسن از روی رخشان شماآب روی خوبی از چاه زنخدان شماعزم دیدار تو دارد جان بر لب آمدهباز گردد یا برآید چیست فرمان شماکس به...

  می‌کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو

  روزی م...

  01:25
  • 26

  • 2 سال پیش
  01:25
  صوفی که از مردان حق سخن می‌گفت و خطاب پیری به اوشعر مکملصوفیی را گفت آن پیر کهنچند از مردان حق گویی سخنگفت خوش آید زنان را بردوامآنک می‌گویند از مردان مدامگر نیم زیشان، ازیشان گفته‌امخوش دلم کین قصه...

  صوفی که از مردان حق سخن می‌گفت و خطاب پیری به...

  01:50
  • 22

  • 2 سال پیش
  01:50
  پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شبتا در این پرده جز اندیشه او نگذارمغزل کاملگر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارمهمچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارمبه طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جامخون دل عکس برون می‌دهد از رخسا...

  پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب

  تا در ای...

  01:50
  • 32

  • 2 سال پیش
  01:50
  بیش از این نتوان به افسون محبت زیستنداغم از اندیشهٔ وصلی‌ که پیغام است و بسغزل کاملاز لب خامش زبان واماندهٔ کام است و بسبال از پرواز چون ماند آشیان دام است و بسمرکز تسخیر دل جز دیده نتوان یافتنگوش‌م...

  بیش از این نتوان به افسون محبت زیستن

  دا...

  02:30
  • 21

  • 2 سال پیش
  02:30
  قید جهات مانع پرواز رنگ نیستاز حیرت اینقدر قفس اندیش رفته‌ایمغزل کاملگر در هوای او قدمی پیش رفته‌ایممانند شبنم از گره خویش رفته‌ایمقید جهات مانع پرواز رنگ نیستاز حیرت اینقدر قفس اندیش رفته‌ایمآنجاکه...

  قید جهات مانع پرواز رنگ نیست

  از حیرت ای...

  01:25
  • 17

  • 2 سال پیش
  01:25
  با حسن تو آسان نتوان ‌گشت مقابلحیرت چقدر آینه را پشت و پناه استغزل کاملآفت سر و برگ هوس آرایی جاه استسر باختن شمع ز سامان‌کلاه استغافل مشو از فیض سیه‌روزی عشاقنیل شب ما غازه‌کش چهرهٔ ماه استبا حسن ت...

  با حسن تو آسان نتوان ‌گشت مقابل

  حیرت چق...

  01:50
  • 16

  • 2 سال پیش
  01:50
  بحرفی می توان گفتن تمنای جهانی رامن از ذوق حضوری طول دادم داستانی راغزل کاملبحرفی می توان گفتن تمنای جهانی رامن از ذوق حضوری طول دادم داستانی راز مشتاقان اگر تاب سخن بردی نمیدانیمحبت می کند گویا نگا...

  بحرفی می توان گفتن تمنای جهانی را

  من از...

  02:30
  • 19

  • 2 سال پیش
  02:30
  ما از خدای گم شده‌ایم او به جستجوستچون ما نیازمند و گرفتار آرزوستغزل کاملما از خدای گم شده‌ایم او به جستجوستچون ما نیازمند و گرفتار آرزوستگاهی به برگ لاله نویسد پیام خویشگاهی درون سینه مرغان به های ...

  ما از خدای گم شده‌ایم او به جستجوست

  چون...

  01:50
  • 30

  • 2 سال پیش
  01:50
  همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خمار ماچه قیامتی‌که نمی‌رسی زکنار ما به‌کنار ماهمه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خمارماچه قیامتی‌که نمی‌رسی زکنار ما به ‌کنار ماچو غبار ناله به نیستان نزدیم‌گامی از...

  همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خمار ما

  ...
  03:20
  • 21

  • 2 سال پیش
  03:20
  چون شمع سربلندی عشاق مفت نیستیعنی به قدر سوختن است آبروی ماغزل کامل:چون نقش پا ز عجز نگردید روی مادر سجده خاک شد سر تسلیم خوی مابیهوده همچو موج زبان برنمی‌کشیملبریز خامشی‌ست چوگوهر سبوی ماای وهم عقد...

  چون شمع سربلندی عشاق مفت نیست

  یعنی به ق...

  03:20
  • 17

  • 2 سال پیش
  03:20
  زندگینامه میرزا محمد علی صائب تبریزی بزرگترین غزل سرای سده یازدهم هجری و نامدار ترین شاعر زمان صفویهبکوشش: فهیم هنرورRumiBalkhi.Com ...

  زندگینامه میرزا محمد علی صائب تبریزی بزرگترین...

  08:00
  • 22

  • 2 سال پیش
  08:00
  سرشکم‌ دود آهم‌ شعله‌ام‌ داغ دلم بیدلچو شمع‌ از حاصل‌ هستی‌ سراپایم همین داردغزل کامل:قدح، می بر ‌کف است‌ و شمع‌، گل در آستین دارددر این محفل عرق می‌پرورد هر کس جبین داردبه ذوق سربلندی‌ها تلاش خاکسا...

  سرشکم‌ دود آهم‌ شعله‌ام‌ داغ دلم بیدل

  چ...

  01:25
  • 22

  • 2 سال پیش
  01:25
  زندگینامه بیگم سید نسب مشهور به مخفی بدخشیبکوشش: فهیم هنرورRumiBalkhi.Com ...

  زندگینامه بیگم سید نسب مشهور به مخفی بدخشی

  05:26
  • 29

  • 2 سال پیش
  05:26
  شراب در اندیشه مولانابقلم: زهرا غریبیان لواسانیبکوشش: فهیم هنرورRumiBalkhi.Com ...

  شراب در اندیشه مولانا

  بقلم: زهرا غریبیا...

  04:00
  • 22

  • 2 سال پیش
  04:00
  در این قسمت کوتاه از چگونگی لسان الغیب نامیده شدن حضرت حافظ شیرازی رح آگاه می شویمعیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتکه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتمن اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باشهر کسی آن درود...

  در این قسمت کوتاه از چگونگی لسان الغیب نامیده...

  02:05
  • 19

  • 2 سال پیش
  02:05
  فیه ما فیهحضرت مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی رحبکوشش: فهیم هنرورRumiBalkhi.com ...

  فیه ما فیه

  حضرت مولانا جلال الدین محمد ...

  02:30
  • 14

  • 2 سال پیش
  02:30
  عقل همچون پروانه است و معشوق همچون شمعبکوشش: فهیم هنرورRumiBalkhi.Com ...

  عقل همچون پروانه است و معشوق همچون شمع

  ...

  01:50
  • 14

  • 2 سال پیش
  01:50
  شاعر: عطار نیشابوری رحبقلم: علی منهاجبکوشش: فهیم هنرورRumiBalkhi.Com ...

  شاعر: عطار نیشابوری رح

  بقلم: علی منهاج<...

  01:25
  • 13

  • 2 سال پیش
  01:25
  راضیم من شاکرم من ای حریفاین طرف رسوا و پیش حق شریفمثنوی مکملجواب موسی فرعون را در تهدیدی کی می‌کردشگفت با امر حقم اشراک نیستگر بریزد خونم امرش باک نیستراضیم من شاکرم من ای حریفاین طرف رسوا و پیش حق...

  راضیم من شاکرم من ای حریف

  این طرف رسوا ...

  02:00
  • 20

  • 2 سال پیش
  02:00
  نسبت عاشق به غفلت می کنند وان که معشوقی ندارد غافلستغزل کاملپای سرو بوستانی در گلست سرو ما را پای معنی در دلستهر که چشمش بر چنان روی اوفتاد طالعش میمون و فالش مقبلستنیکخواهانم نصیحت می کنند خشت بر د...

  نسبت عاشق به غفلت می کنند

  وان که معشوق...

  01:50
  • 16

  • 2 سال پیش
  01:50
  خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خارچون نتواند کشید دست در آغوش یارغزل مکملخفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خارچون نتواند کشید دست در آغوش یارگر دگری را شکیب هست ز دیدار دوستمن نتوانم گرفت بر سر آتش قرارآتش...

  خفتن عاشق یکیست بر سر دیبا و خار

  چون نت...

  01:50
  • 18

  • 2 سال پیش
  01:50
  چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوستکه خدمتی به سزا برنیامد از دستمغزل مکملبه غیر از آن که بشد دین و دانش از دستمبیا بگو که ز عشقت چه طرف بربستماگر چه خرمن عمرم غم تو داد به بادبه خاک پای عزیزت که عهد نش...

  چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست

  که خدمت...

  01:25
  • 35

  • 2 سال پیش
  01:25
  شعلهٔ در گیر زد بر خس و خاشاک منمرشد رومی که گفت «منزل ما کبریاست»غزل مکملگریهٔ ما بی اثر ناله ما نارساستحاصل این سوز و ساز یک دل خونین نواستدر طلبش دل تپید ، دیر و حرم آفریدما به تمنای او ، او به ت...

  شعلهٔ در گیر زد بر خس و خاشاک من

  مرشد ر...

  01:00
  • 18

  • 2 سال پیش
  01:00
  حکايت جوان و زخم سنگ منجنيقحکایت مکملجواني داشت ديرينه رفيقيرسيدش زخم سنگ منجنيقيميان خاک و خون آغشته مي گشترسيده جان بلب سرگشته مي گشتدمي دو مانده بود از زندگانيشرفيقش در ميان ناتوانيشبدو گفتا بگو ...

  حکايت جوان و زخم سنگ منجنيق


  ...

  01:50
  • 21

  • 2 سال پیش
  01:50
  شاعر: عطار نیشابوریبقلم: علی منهاجبکوشش: فهیم هنرورRumiBalkhi.Comدر سئوال کردن مرید ا زحضرت شیخ که شیطان مرا زحمت میدهد و جواب دادن شیخ مرید را فرمایدیکی پیری ز پیران گشت واصلمر او را گشت کل مقصود ح...

  شاعر: عطار نیشابوری

  بقلم: علی منهاج

  ...
  02:00
  • 33

  • 2 سال پیش
  02:00
  زین تماشاخانهٔ حیرت رهایی مشکل استچون مژه بیدل عبث دامان وحشت بر زدمغزل کاملبیخودی‌ کردم ز حسن بی حجارش سر زدماز میان برداشتم خود را نقابی بر زدموحشتم اسباب امکان را به خاکستر نشاندچون‌ گل از پرواز ...

  زین تماشاخانهٔ حیرت رهایی مشکل است

  چون ...

  01:25
  • 20

  • 2 سال پیش
  01:25
  وه که گر من بازبینم روی یار خویش رامرده‌ای بینی که با دنیا دگربار آمده‌ستغزل کاملآن تویی یا سرو بستانی به رفتار آمده‌ستیا ملک در صورت مردم به گفتار آمده‌ستآن پری کز خلق پنهان بود چندین روزگارباز می‌...

  وه که گر من بازبینم روی یار خویش را

  مرد...

  01:25
  • 17

  • 2 سال پیش
  01:25
  جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود گفتشان در خواب کای اولاد مننیست ممکن ظاهر این را دم زدنفاش و مطلق گفتنم دستور نیستلیک راز از پیش چشمم دور نیستلیک بنمایم نشانی با شماتا شود پیدا شما را این خف...

  جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود

  &nbs...

  02:00
  • 15

  • 2 سال پیش
  02:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads