• 2 سال پیش

  • 32

  • 01:00

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش - حافظ شیرازی

شعرستان
0
0
0

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش - حافظ شیرازی

شعرستان
  • 01:00

  • 32

  • 2 سال پیش

توضیحات
تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش - حافظ شیرازی

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads