• 2 سال پیش

  • 42

  • 01:29

گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد - حافظ شیرازی

شعرستان
0
0
0

گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد - حافظ شیرازی

شعرستان
  • 01:29

  • 42

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد - حافظ شیرازی

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads