• 1 سال پیش

  • 27

  • 05:25
  • 05:25

  • 27

  • 1 سال پیش

توضیحات
امروز خطوط‌ گسل‌ موجود بین‌ تمدن ها، جایگزین‌ مرزهای‌ سیاسی‌ و ایدئولوژیک‌ دوران‌ جنگ‌ سرد شده‌؛ خطوطی که به‌ مثابه‌ جرقه‌های‌ ایجاد بحران‌ می باشند. کانون‌ اصلی‌ درگیری های‌ آینده‌ بین‌ تمدن‌ غرب‌ و اتحاد جوامع‌ شرقی است. در واقع‌ درگیری های‌ تمدنی‌، آخرین مرحله ی درگیری های همه جانبه در جهان نو است.

با صدای
محمدرضا رفعتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads