• 1 سال پیش

  • 28

  • 04:43

اسیر طلای سیاه

کانون اندیشه جوان
0
0
0

اسیر طلای سیاه

کانون اندیشه جوان
  • 04:43

  • 28

  • 1 سال پیش

توضیحات
نفت همانقدر که می تواند یک سرمایه و محل درآمد باشد، می تواند عاملی برای زیان و پسرفت نیز باشد. دولت ها فرصت های بسیاری داشته اند تا نفت را عاملی برای پیشرفت قرار دهند اما آنچه که در مقاطع گوناگون رخ داده، آینده فروشی و در اختیار قراردادن نیروی کار ارزان به تولید کنندگان فرآورده های نفتی بوده است.

shenoto-ads
shenoto-ads