• 1 سال پیش

  • 38

  • 33:45

اثر گذاری دوره های آموزشی در تشکل های دانشجویی

کانون اندیشه جوان
0
0
0

اثر گذاری دوره های آموزشی در تشکل های دانشجویی

کانون اندیشه جوان
  • 33:45

  • 38

  • 1 سال پیش

توضیحات
مدتی است که احساس می شود فضای تشکلی دچار رخوت شده و تشکل ها دیگر موفق نیستند. چه چیز باعث این وضعیت شده و اولین نیاز آنها برای برگشت به دوران اثرگذاری چیست، بودجه، قدرت یا معرفت؟

با صدای
امیر حسین سلیمی
مجتبی کدعی
امیر حسین سلیمی
مجتبی کدئی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads