• 2 سال پیش

  • 71

  • 04:19

دین انسان مدرن

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
کدام یک ارجحیت دارند؟ علوم سنتی یا علوم مدرن؟ سرگذشت علم گرایی در مسیر تحولاتش تا به امروز چیست؟ آیا می توان میراث علمی گذشته خویش را واگذار کرده و به علم مدرن روی آورد؟

shenoto-ads
shenoto-ads