• 1 سال پیش

  • 67

  • 04:19

دین انسان مدرن

کانون اندیشه جوان
0
0
0

دین انسان مدرن

کانون اندیشه جوان
  • 04:19

  • 67

  • 1 سال پیش

توضیحات
کدام یک ارجحیت دارند؟ علوم سنتی یا علوم مدرن؟ سرگذشت علم گرایی در مسیر تحولاتش تا به امروز چیست؟ آیا می توان میراث علمی گذشته خویش را واگذار کرده و به علم مدرن روی آورد؟

shenoto-ads
shenoto-ads