• 1 سال پیش

  • 46

  • 05:09

شهر علیه آرمان شهر

کانون اندیشه جوان
0
0
0

شهر علیه آرمان شهر

کانون اندیشه جوان
  • 05:09

  • 46

  • 1 سال پیش

توضیحات
شهر با سرعت عجیبی به سمت توسعه و مدرنیزاسیون پیش می رود اما این مدرن شدن در کالبد خود، روح شهروندی مناسبی ندارد. خاطره ی یک زندگی خوب و آرام، روز به روز از حافظه ی مردم دورتر می شود.

با صدای
علیرضا آقایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads