• 5 ماه پیش

  • 55

  • 04:58
اسلام در دام ایدئولوژی

اسلام در دام ایدئولوژی

کانون اندیشه جوان
1
اسلام در دام ایدئولوژی
  • 04:58

  • 55

  • 5 ماه پیش

اسلام در دام ایدئولوژی

کانون اندیشه جوان
1

توضیحات
دین در اندیشه‌ی دکتر شریعتی چه جایگاهی داشت؟ آیا می توان به اسلام شناسی وی تکیه کرد؟ نگرش جامعه‌شناسانه‌ی شریعتی چه جهتی به اسلام‌شناسی او بخشید؟

shenoto-ads
shenoto-ads