• 1 سال پیش

  • 69

  • 04:58

اسلام در دام ایدئولوژی

کانون اندیشه جوان
1
1
0

اسلام در دام ایدئولوژی

کانون اندیشه جوان
  • 04:58

  • 69

  • 1 سال پیش

توضیحات
دین در اندیشه‌ی دکتر شریعتی چه جایگاهی داشت؟ آیا می توان به اسلام شناسی وی تکیه کرد؟ نگرش جامعه‌شناسانه‌ی شریعتی چه جهتی به اسلام‌شناسی او بخشید؟

shenoto-ads
shenoto-ads