• 1 سال پیش

  • 55

  • 05:40

پایانِ "پایان تاريخ"

کانون اندیشه جوان
0
0
0

پایانِ "پایان تاريخ"

کانون اندیشه جوان
  • 05:40

  • 55

  • 1 سال پیش

توضیحات
نظریه ی پایان تاریخ، چه تصویری از جامعه جهانی پس از جنگ سرد می‌دهد؟ چرا فوکویاما انقضای نظریه خودش را اعلام کرد؟!

shenoto-ads
shenoto-ads