• 1 سال پیش

  • 86

  • 05:11

قصه ناخودآگاه

کانون اندیشه جوان
4
4
0

قصه ناخودآگاه

کانون اندیشه جوان
  • 05:11

  • 86

  • 1 سال پیش

توضیحات
ضمیر ناخودآگاه به چه معناست و چه جایگاهی در نظریه فروید دارد؟ مهمترین انتقاداتی که به نظریات فروید در علم روان‌شناسی شده است، کدامند؟ آیا در غرب، با وجود این انتقادات، نظریات وی کاربردی است؟

shenoto-ads
shenoto-ads