• 2 سال پیش

  • 98

  • 35:57

پیرامون عدالتخواهی (بررسی مبانی نظری و عملی عدالت خواهی)

کانون اندیشه جوان
0
0
0

پیرامون عدالتخواهی (بررسی مبانی نظری و عملی عدالت خواهی)

کانون اندیشه جوان
  • 35:57

  • 98

  • 2 سال پیش

توضیحات
جنبش عدالتخواهی را چگونه باید دید؟ آیا عدالتخواهی این جنبش مطالبه گری است یا افشاگری؟ مبانی نظری و عملی آنان چیست و منتقدان در برابر آن چه نقد و تحلیلی ارائه می کنند؟ یک گفتگوی داغ درباره عدالتخواهی را بشنوید...

shenoto-ads
shenoto-ads