• 2 سال پیش

  • 38

  • 55:50

بررسی شرکت های دانش بنیان از منظر علوم انسانی

کانون اندیشه جوان
0
0
0

بررسی شرکت های دانش بنیان از منظر علوم انسانی

کانون اندیشه جوان
  • 55:50

  • 38

  • 2 سال پیش

توضیحات
نوع ارتباط علوم انسانی و دانش بنیان ها خاص تر از آنچه است که در حوزه های فنی و پزشکی تجربه شده است. این مسئله خود را در نگرش ها و نوع حمایت ها از علوم انسانی در حوزه دانش بنیان نیز نشان می دهد، نمایندگان تشکل های دانشجویی در این باره به گفتگو نشسته اند.

shenoto-ads
shenoto-ads