• 2 سال پیش

  • 68

  • 05:22

علوم شناختی در بن بست؟

کانون اندیشه جوان
0
0
0

علوم شناختی در بن بست؟

کانون اندیشه جوان
  • 05:22

  • 68

  • 2 سال پیش

توضیحات
قریب به هفتاد سال از عمر علوم شناختی مدرن می‌گذرد؛ عده ای آن را وعده ای غیر دست‌یافتنی و برخی دیگر آن را در مسیر شدن می پندارند. اما علوم شناختی چه چشم‌اندازها و پروژه‌هایی برای خود ترسیم کرده بود و امروز کدام یک از آنها تحقق یافته است؟

shenoto-ads
shenoto-ads