• 2 سال پیش

  • 53

  • 04:30

علوم شناختی و پارادایم علوم انسانی

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
نسبت میان علوم شناختی و علوم انسانی چیست؟ آیا علوم‌شناختی یک تغییر پارادایمیک در علوم انسانی ایجاد کرده است؟ با ظهور و گسترش علوم شناختی در قرن بیستم، چه تحولاتی در شاخه‌های مختلف علوم انسانی رخ داده است؟

shenoto-ads
shenoto-ads