• 2 سال پیش

  • 30

  • 05:31

خشونت یا مدارا

کانون اندیشه جوان
0
0
0

خشونت یا مدارا

کانون اندیشه جوان
  • 05:31

  • 30

  • 2 سال پیش

توضیحات
آیا پیش از دوره مدرن، تساهل و مدارا در میان متفکران اسلامی مطرح بوده است؟ رویکرد اندیشمندان مسلمان نسبت به اندیشه تساهل و تسامح در جامعه ی معاصر چیست؟

shenoto-ads
shenoto-ads