• 2 سال پیش

  • 41

  • 05:04
  • 05:04

  • 41

  • 2 سال پیش

توضیحات
بنیادهای اندیشه ی تساهل در کدام شرایط اجتماعی سیاسی و با تاکید بر چه آرایی مطرح شد؟راهکارهای رعایت اصل تسامح و ایده اساسی اندیشمندان، درباره لزوم تساهل و مدارا در جامعه چیست؟ آیا این مفهوم، یک دور باطل در تاریخ اندیشه ی فلسفی غرب محسوب می شود؟

با صدای
علیرضا آقایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads