• 5 ماه پیش

  • 26

  • 12:59
راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

کانون اندیشه جوان
0
راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب
  • 12:59

  • 26

  • 5 ماه پیش

راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

کانون اندیشه جوان
0

توضیحات
صوت نشست هم اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب» با حضور ابوالفضل اقبالی را بشنوید.

shenoto-ads
shenoto-ads