• 1 سال پیش

  • 31

  • 12:59

راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

کانون اندیشه جوان
0
0
0

راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب

کانون اندیشه جوان
  • 12:59

  • 31

  • 1 سال پیش

توضیحات
صوت نشست هم اندیشی و گفتگو با نخبگان با موضوع «راهبردهای فمنیسم در فضای نشر کتاب» با حضور ابوالفضل اقبالی را بشنوید.

shenoto-ads
shenoto-ads