• 2 سال پیش

  • 43

  • 05:05

غرب و آن دیگری

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
از همان آغازی كه غرب كوشید هویتی مشخص برای خویش پردازش كند، تعریف شرق به مثابه «دیگری» ضرورت یافت. شرق آن «دیگری» بود كه غرب برای هویت یابی می بایست از آن فاصله بگیرد که آن مستلزم شناخت این «دیگری» است.

shenoto-ads
shenoto-ads