• 2 سال پیش

  • 55

  • 50:22

مطالبه گری میدانی آری یا خیر؟!

کانون اندیشه جوان
0
توضیحات
مطالبه گری دانشجویی برای رفع مشکلات مردم، بدون همراهی با فضای مردمی، تحقق نمی یابد. در واقع آنچه که به جنبش دانشجویی اصالت می بخشد، پیوند دانشجویان با مردم و نقش آفرینی آنان در بطن جامعه می باشد.

shenoto-ads
shenoto-ads