• 1 سال پیش

  • 52

  • 50:22

مطالبه گری میدانی آری یا خیر؟!

کانون اندیشه جوان
0
0
0

مطالبه گری میدانی آری یا خیر؟!

کانون اندیشه جوان
  • 50:22

  • 52

  • 1 سال پیش

توضیحات
مطالبه گری دانشجویی برای رفع مشکلات مردم، بدون همراهی با فضای مردمی، تحقق نمی یابد. در واقع آنچه که به جنبش دانشجویی اصالت می بخشد، پیوند دانشجویان با مردم و نقش آفرینی آنان در بطن جامعه می باشد.

shenoto-ads
shenoto-ads