• 1 سال پیش

  • 41

  • 55:02

نشریات دانشجویی بستر رشد در حوزه فکر و اندیشه

کانون اندیشه جوان
0
0
0

نشریات دانشجویی بستر رشد در حوزه فکر و اندیشه

کانون اندیشه جوان
  • 55:02

  • 41

  • 1 سال پیش

توضیحات
نشریات همواره بستری برای کنشگری جنبش های دانشجویی بوده است اما این بستر حال و روزی مانند تشکل ها دارد و افت محسوسی را تجربه می کند. فعالین نشریات دانشجویی این حوزه، به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

shenoto-ads
shenoto-ads