• 1 سال پیش

  • 70

  • 05:14

تکامل یا خلقت؟

کانون اندیشه جوان
1
1
0

تکامل یا خلقت؟

کانون اندیشه جوان
  • 05:14

  • 70

  • 1 سال پیش

توضیحات
چه نظریات و تقسیم‌بندی‌هایی درباره نسبت میان علم و الهیات مطرح شده است؟ سابقه و پیشینه تاریخی تعارض علم و دین در غرب چگونه است؟ جایگاه ایده ی تکامل یا خلقت در نسبت علم و دین چیست؟

shenoto-ads
shenoto-ads