• 10 ماه پیش

  • 60

  • 05:10

رویای عصر مدرن؟!

کانون اندیشه جوان
1
1
0

رویای عصر مدرن؟!

کانون اندیشه جوان
  • 05:10

  • 60

  • 10 ماه پیش

توضیحات
روشنگری، مقوله ای است که حامل پیام اصلی مدرنیته در قرن هفدهم و هجدهم اروپاست؛ آیا اندیشه ‏های برآمده از این مقوله در عصر حاضر، توانسته آنطور که باید و شاید، پاسخگوی نیازهای انسانی باشد؟

shenoto-ads
shenoto-ads