• 1 سال پیش

  • 50

  • 04:44

علم برای زندگی

کانون اندیشه جوان
0
0
0

علم برای زندگی

کانون اندیشه جوان
  • 04:44

  • 50

  • 1 سال پیش

توضیحات
علم بما هو علم، همانقدر که مهم است می تواند آسیب زا و مخالف با جریان زندگی باشد. نیاز امروز و فردای جامعه، خروج از این جغرافیا در زیست علمی کشور و ورود به عرصه مهم تر و کاربردی تر چون علم نافع است.

shenoto-ads
shenoto-ads