• 1 سال پیش

  • 49

  • 04:37

داستان قلم های سیاسی

کانون اندیشه جوان
0
0
0

داستان قلم های سیاسی

کانون اندیشه جوان
  • 04:37

  • 49

  • 1 سال پیش

توضیحات
در قلمرو تاریخ جهان، همواره نویسندگانی زیسته اند که با قلم خود نقش پررنگی بر جامعه و اندیشه های سیاسی آن دوران ایفا کرده اند. در تاریخ ایران نیز، برخی نویسندگان در داستان‌های خویش به بیان مسایل سیاسی روزگارشان پرداخته ‌اند؛ به ویژه آنان که داستان خود را با داستان انقلاب گره زده اند.

shenoto-ads
shenoto-ads