• 1 سال پیش

  • 66

  • 05:37

تحول بنیادین

کانون اندیشه جوان
0
0
0

تحول بنیادین

کانون اندیشه جوان
  • 05:37

  • 66

  • 1 سال پیش

توضیحات
مدارس و نهاد دانشگاه، یک بیماری مشترک دارند که از دوران کودکی گریبانگیر دانش آموز شده و جوانی او را تحت تاثیر قرار می دهد.درمان این بیماری، تنها راه نجات بخش مسائل کشور و تضمین کننده آینده روشن آن است. اما نهادهای متولی، با وجود علم به این مسئله و آگاهی از راه درمان آن، هنوز اقدام تاثیر گذاری انجام نداده و دست روی دست گذاشته اند.

shenoto-ads
shenoto-ads