• 1 سال پیش

  • 61

  • 04:55

فقیه یا سلطان؟

کانون اندیشه جوان
0
0
0

فقیه یا سلطان؟

کانون اندیشه جوان
  • 04:55

  • 61

  • 1 سال پیش

توضیحات
مقدمات شکل‏ گیرى اندیشه حکومت شیعی در دوران صفوی چه بود؟ آراى سیاسى فقهاى صفویه و فرآیند کلى تحول اندیشه سیاسى تشیع در آن برهه چیست؟ آیا اندیشه ‏هاى فقهى و سیاسى عالمان گذشته، در تکامل اندیشه سیاسی شیعه اثرگذار بوده است؟

shenoto-ads
shenoto-ads