• 2 سال پیش

  • 21

  • 19:23

چهل و سه- هماهنگی میان چشم و دست در رانندگی

بیومکاترونیک
0
0
0

چهل و سه- هماهنگی میان چشم و دست در رانندگی

بیومکاترونیک
  • 19:23

  • 21

  • 2 سال پیش

توضیحات
هماهنگی میان چشم و دست در رانندگی

shenoto-ads
shenoto-ads